پیمان عباسیان

 پیمان عباسیان استاد دانشگاه و سردبیر مجله مطالعات تطبیقی حقوق بشر، مدیر آموزش های کوتاه مدت و کاربردی مرکز بین المللی توسعه صلح

پیمان عباسیان

Peyman Abasiyan

استاد دانشگاه و سردبیر مجله مطالعات تطبیقی حقوق بشر، مدیر آموزش های کوتاه مدت و کاربردی مرکز بین المللی توسعه صلح

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.