جواد حمزه ئی

 جواد حمزه ئی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

جواد حمزه ئی

Javad Hamzeyee

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
2 واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار بذر با هورمون های تحریک کننده رشد بر میزان مقاومت گیاه دارویی صابونی (Soapwort) به تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر پیش تیمار گرمایی بر روی صفت درصد کالوسزایی حاصل از کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر تراکمهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و شاخص کلروفیل کلزای پاییزه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژنه بر محتوی نیتروژن دانه، شاخص SPAD، عملکرد دانه و وزن خشک ریشه گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر جهت قرار دادن بساک بر روی محیط کشت و نوع و غلظت هورمونهای گیاهی بر صفت درصد کالوس زایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 اثر قارج میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد اجزای عملکرد و شاخص کلروفیل دو رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذیCucurbita (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن بر کنترل علفهای هرز و کارایی استفاده از زمین لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کاهش مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
10 اثر مایکوریزا بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 اثرتاریخ کاشت و بیوپرایمینگ با کود زیستی نیتروکسین برعملکردواجزای عملکرد ذرت درهمدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثررقابتی جو(Hurdeum vurgare بربرخی شاخصهای زراعی و ویژگیهای مورفولوژیک ریشه نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرکاربرد تلفیقی گیاه پوششی ماشک و کود نیتروژنه برکنترل علفهای هرزدرمزرعه ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارتباط بین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و آیزوزیم های آن با پراکسیداسیون لیپیدی درگیاه گاودانه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی امکان کاهش اثرات سوء تنش ناشی از NaCl بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum) با استفاده از تکنیک پرایمینگ معدنی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپهای کلزا Brassica napus Lدر شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 ارزیابی زیست توده علف های هرز، عملکرد دانه و شاخص عملکرد نسبی در اجتماع گیاهی ذرت و باقلا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 ارزیابی طول دوره پرشدن دانه، ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک رقم لیکورد کلزا (Brassica napus cv. Licord) در پاسخ به کود شیمیایی نیتروژن دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
19 ارزیابی عملکرد دانه، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل برگ و درصد نیتروژن دانه جو تحت شرایط کاربرد توام کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 ارزیابی عملکردواجزای عملکرد جو درکشت مخلوط با نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ایجاد تنوع در سیستم های زراعی با استفاده از سیستم کشت مخلوط و ارزابی واکنش لگوم به حضور غله (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی اثر کود نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس سرشاخه گلدارزرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی اثر کودهای سبز جو و خلر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مزرعه سیب زمینی با تراکم کشت بذری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی اثرات دور آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفنولوژیک کدوی پوست کاغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
25 بررسی اثرات نوع محیط کشت و ترکیب تیمارهای هومونی بر کالوسزایی و جنینزایی در کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلیکول برمولفه های جوانه زنی پنج رقم کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
27 بررسی امکان کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو در منطقه همدان: تاکید بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
28 بررسی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک و زراعی سه رقم کلزای پاییزه در تداخل با علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی نحوه تاثیر کشت مخلوط افزایشی جو بر فرونشانی علف های هرز و عملکرد دانه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 بررسی نحوه عکس العمل گیاه دارویی صابونی (Saponaria officinalis) به سطوح مختلف تنش شوری در حالت پرایمینگ و بدون پرایمینگ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی وضعیت نوری در کانوپی سه رقم کلزای پاییزه در شرایط طبیعی رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بهبود تدافع آنتی اکسیدانتی در گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilia L) متاثر از تنش شوری با استفاده از محلول پاشی متیل جاسمونات (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
33 تاثیر پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
34 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم جو دیم در منطقه همدان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
35 تاثیر سیلیکون برعملکرد گندم درشرایط تنش خشکی پایان دوره رشد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 تاثیر کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات فنولوژیک گیاه دارویی انیسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 تاثیر کودهای زیستی فسفر و نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاو زبانBorago officinalis L.تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تاثیر کودهای زیستی و مالچ پلاستیک سیاه برکنترل علفهای هرز در زراعت کدوی دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 تاثیر گیاهان پوششی برکاهش مصرف کود نیتروژن عملکردواجزا عملکرد سیب زمینی بذری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تاثیر متیل جاسمونات و شوری بر سرعت فتوسنتز و عملکرد گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 تأثیر میزان آب مصرفی بر عملکرد و بازده مصرف آب در تولید کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 تجزیه و تحلیل رگرسیون و تجزیه به مولفه های اصلی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا(Brassica napus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 تخمین پوشش گیاهی محصول سیر با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
44 تغییرات عملکرد طبق 4 رقم آفتابگردان (Hellianthus annuus) در فواصل مختلف کاشت در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
45 قابلیت سویا به عنوان مالچ زنده در فرونشانی علف های هرز مزرعه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
46 مطالعه اجزای عملکرد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 مطالعه پاسخ های آگرونومیک به کشت مخلوط افزایشی دو گونه گیاهی گاودانه و جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
48 مطالعه پاسخهای آگرونومیک به دور آبیاری در کدوی پوست کاغذی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 مطالعه شاخصهای رقابتی دراجتماع گیاهی تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus و ذرت (Zea mays (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی در کشت خالص و مخلوط با ارزن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 مطالعه ی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی نخود-جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
52 مقایسه کشت انتظاری با کشت بهاره سه رقم نخود (Cicer arietinum) از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
53 مقایسه کودهای بیولوژیک نیتروژینه و فسفره از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum در حضور مقادیر کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 نظارت بر نیتروژن مصرفی گیاه اسفناج با استفاده از حسگر نوری GreenSeeker (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
55 نقش باقلا به عنوان گیاه همراه در کنترل علفهای هرز و بهبود کارایی استفاده از زمین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
56 نقش کشت مخلوط در کنترل علفهای هرز مزرعه نخود و اثر آن بر پارامترهای عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
57 واکنش برخی شاخص های زراعی و فلاونول -o- گلیکوزیدهای بابونه آلمانی به محلول پاشی متیل جاسمونات و تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 واکنش برخی شاخص های کانوپی ارزن معمولی به کاربرد همزمان کود شیمیایی فسفره و مایکورایز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
59 واکنش برخی شاخصهای زراعی عملکرد و اجزای عملکرد جو(Hordeum vulgare به کشت مخلوط با گاودانه Vicia ervilia (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 واکنش شاخص کلروفیل، عملکرد دانه و کیفیت محصول تولیدی لوبیا به کشت مخلوط باآفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
61 واکنش شاخصهای مورفوفنولوژیک و طول دوره پرشدن دانه کلزا به دور آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
62 واکنش صفات ریخت شناسی و مقدار کلروفیل کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L. به کود زیستی حل کننده فسفات در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 واکنش عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم اوکاپی به سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
64 واکنش عملکرد دانه، اجزای عملکرد و گره زایی ریشه نخود به کاربرد توام نانو کلات آهن وباکتری مزوریزوبیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
65 واکنش عملکرد کمی و کیفی کدوی طبی به کشت مخلوط افزایشی لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 واکنش کلروفیل b, a، کلروفیلکل و میزان قندمحلول بابونهآلمانی به متیلجاسمونات در شرایط تنش شوری روی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی