سید عباس شجاع ساداتی

 سید عباس شجاع ساداتی پروفسور دانشگاه تربیت مدرس   مسئول کمیته زیست فناوری، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی و دارویی

سید عباس شجاع ساداتی

Seyed Abbas Shoja Sadati

پروفسور دانشگاه تربیت مدرس مسئول کمیته زیست فناوری، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی و دارویی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.