سیروس پرهام

 سیروس پرهام محقق فرش و صاحب تالیف

سیروس پرهام

Siroos Parham

محقق فرش و صاحب تالیف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.