دکتر نادر مهرگان

دکتر نادر مهرگان استاد دانشگاه بوعلی سینا

دکتر نادر مهرگان

Dr. Nader Mehregan

استاد دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
2 اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
3 اجزاءبهرهوری کل عوامل تولید حمل ونقل وارتباطات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی پایداری توسعه بخش حمل و نقل در استان های ایران با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
5 Export Changes Due to the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami: Expanding the Scale of Shift-share Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 2
6 برآورد تمرکز فضایی صنعت و عوامل موثر بر آن در بین استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
7 برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
9 بررسی پایداری منطقه ای استانهای حاشیه دریای خزر با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی تاثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
11 بررسی شوک های واقعی و نوسان های تولید اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
12 بررسی نقش قدرت انحصاری بانک های تجاری بر اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه ایدر استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
14 تاثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
15 تاثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
17 تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
18 تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
19 تأثیر رشد قیمت فرآوردههای نفتی بر اشتغال در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
20 تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
21 تحلیل ساختار فضایی فعالیتهای صنعتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
22 تخمین اثر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
23 تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
24 تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین دربخش حمل ونقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
25 تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
26 تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 1
27 سنجش پایداری توسعه در استان های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
28 شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 12
29 عوامل موثر بر دستمزد نیروی کار کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
30 مدلسازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبیGMDH (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزاد سازی قیمت برق در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 آزادسازی قیمت برق در بخش خانگی با تأکید بر کاهش مصرف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
3 آیا نرخ سود بانکی اسمی براساس شرایط اقتصادی تعیین می شود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
4 ارزیابی کارایی انرژی برق درصنایع انرژیبر ایران با استفاده از روش DEA (دوره زمانی مورد مطالعه 1386-1375) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
5 اندازه گیری کارایی در نیروگاههای حرارتی با روش تحلیل دومرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
6 برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
7 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گاز گلخانه ای ( CO2 ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
8 بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای (آزمون فرضیه پناهگاه های آلودگی و منحنی زیست محیطی کوزنتس، مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
9 بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوکهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
10 بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
11 بررسی تأثیر مصرف حامل های انرژی بر تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
12 بررسی تحولات اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش های عمده اقتصادی با استفاده از تحلیل انتقال سهم (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
13 بررسی تحولات جهانی شدن در عرصه امنیت انسانی و منابع انرژی در منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
14 بررسی نقش سرمایه انسانی وتحقیق وتوسعه بر بهره وری کل عوامل در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران
15 به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
16 پیش‌بینی تقاضای برق با استفاده از روش ترکیبی جدید (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
17 تاثیر برداشت از آبهای زیرزمینی بر درآمد کشاورزان استانهای خراسان جنوبی، رضوی وشمالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 تاثیر بهره وری عوامل تواید بر صادرات و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SME) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
19 تاثیر قومیت و مذهب در پرداخت اعانه در بلایای طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 تبیین شاخص های اقتصاد دانش بنیان (مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته و نوظهور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
21 تجارب آب مجازی و جایگاه و ارز آن در عرصه کشاورزی ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
22 تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف برق در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف برق در بخشهای اقتصادی ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
24 تجزیه و تحلیل کارایی مصرف برق در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
25 تحلیل تاثیر مصرف برق بر رشد بخشهای اقتصادی ایران با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
26 تحلیل تاثیر مصرف گاز بر تولیدات بخش های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
27 تحلیل شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
28 تخمین اثرات سرمایه گذاری درزیرساخت های حمل و نقل برارزش افزوده حمل و نقل درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
29 تعیین حساسیت بخش صنعت نسبت به قیمت برق در طی فرایند هدفمندسازی یارانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
30 تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات محصولات کشاورزی طی برنامه های اول تا سوم توسعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
31 چالشهای حضور بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز (رویکرد اصل 44) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
32 صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های تابلویی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
33 طبقه بندی مشتریان با بکارگیری فرآیند AHP و استفاده از مدل LRFM جهت تعیین ارزش طول عمر مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
34 عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
35 مدل‌سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران رویکردی از شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
36 مدلسازی و پیشبینی تقاضای برق با استفاده از روشهای ARIMA و GMDH-NN (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
37 مقایسه کارآیی مدل های ARIMA و MS-ARIMA در پی بینی قیمت نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
38 نرم افزار GRETL: نرم افزاری ساده جهت برآورد الگوهای اقتصاد سنجی و سری های زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها