مینو آشوری

 مینو آشوری دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.

مینو آشوری

Minoo Ashuri

دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.