وحید تقی نژاد

 وحید تقی نژاد زبان و ادبیات فارسی

وحید تقی نژاد

Vahid Taghinejad

زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.