نارایانا سوامی

 نارایانا سوامی

نارایانا سوامی

Narayana Swamy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.