عباس سعیدی

 عباس سعیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

عباس سعیدی

Abas Saiidi

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر های CDDP و RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژنوتیپ های عدس با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
3 تحلیلی بر جریان های فضایی و شبکه منطقه ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
4 کاربرد الگوریتم uMelt SM در آنالیز منحنی ذوب Real-time PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون حساسیت ریزجلبک Dunaliella salina به مواد بازدارنده ی رشد ومعرفی ماده ی انتخابگر جهت غربال کردن جلبک های ترانسفورم شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 آنالیز بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن در گیاهان توتون تراریخت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 آنالیز پروتئوم برگ های سنین مختلف گیاه آلوروپوس در واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ابزار جدید انگشت نگاری R-ISSR DNA نقشه برداری و نشانه گذاری ژنوم در نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 ارایه ی یک راهکار عملی جهت افزایش استحکام چسبندگی لحی مکاری سخت در کلنگ زیرکوب با پوشش تنگستن کارباید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اصلاح شده نخود زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی DAMD (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط تنش خشکی اول و آخر فصل زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام و لاین های گندم پیشرتفه هم اقلیم به بیمای فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی مقدماتی طرح باغ ویلا ازمنظر پدافند غیر عامل نمونه موردی : شهریار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
10 ارزیابی واکنش لاین های گندم نان به تنش شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی واکنش مولکولی Bacillus thuringiensis و Pseudomonas flourescen به نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 ارزیابی والدین و F2 های چند رقم گندم نسبت به زنگ زرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اطلاعات عوامل رونویسی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 افزایش میزان زیرکوبی خطوط راه آهن با ساخت کلنگ فورجی با پوشش تنگستن کارباید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
15 القاء کالوس زایی تاکسوس باکاتا در فرآیند سترون سازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 اندیشه های راهبردی در ارائه الگوی جامع صنعت روغن (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
17 Mycosphaerella ارزیابی تنوع فنوتیپی مقاومت به قارچکش و تنوع ژنتیکی در جدایه هایREP-PCR با استفاده از نشانگر graminicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
18 Taxus baccata L. بهینه سازی محیط کشت برای افزایش رشد سلول ها در کشت کالوس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده گندم آبی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی اثر سطوح متفاوت ناناکسید روی، نانواکسید آهن و ریزنمونه های مختلف بر میزان و سرعت کال زایی گیاه سنبل اطیب در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تاثیر عصاره گیاه دارویی باریجه در درمان پوکی استخوان به روش in vitro (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی تاثیرات نانو ذرات نقره بر پروتئین های استخراجی ریشه گیاه برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی اجزا مقاومت به زنگ زرد در گندم به روش دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تغییرات بیان چند عامل رونویسی خانوادهbZIPدر پاسخ به تنش خشکی در آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 بررسی تنوع در برخی ارقام و لاین های گندم از نظر تاثیر و سهم انتقال مجدد ذخائر ساقه در عملکرد دانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تنوع ژنتیکی توده بومی نخود با استفاده ازنشانگر مولکولیSSR وصفات مرفولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
27 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اصلاح شده نخود زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی CDDP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اصلاح شده نخود زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
29 بررسی تنوع و تجزیه ضرایب مسیر صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین های اصلاحی ارقام زراعی و بوی گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی سیر مصرف انرژی در واحدهای تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
31 بررسی مقاومت به قارچکش و تنوع ژنتیکی با نشانگر ERIC-PCR در جدایه های Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 بررسی نحوه توارث مقاوتم چند رقم گندم به زنگ زرد در مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی واکنش ژنوتیپ های امید بخش گندم در اقلیم شمال از نظر مقاومت به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بیوسنتز سبز نانوذرات طلا توسط باکتری استرپتومایسس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در ریزازدیادی گل محمدی Rosa damascena Mill.در محیط کشت مایع (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 تاثیر نانوذره نقره در بیان ژنهای درگیر در ساخت دیواره باکتری Bacillus thuringiensis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 تحلیل اتصال و تغییرات پروتئین های محلول گیاه در حضور نانوذرات نقره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 تلفیق فرایند مهار اندوفایتهای Taxus baccata با القا کالوس زایی در ریزنمونه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه غلات در حضور تری نیتروتولوئن (تی ان تی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
40 ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascena Mill) در محیط کشت مایع تحت تاثیر هورمون های BA و IBA (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 شناسایی پروتئین های اختصاصی پاسخ به تی ان تی از گیاه جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 کارآمدی برنامه ریزی فضائی در ارزیابی ساخت و بهره برداری پایدار از سدهای مخزنی، مورد: سد مخزنی علویان (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
43 متن شناسی نسخه خطی دیوان قصاب مازندرانی (طبرسی) شاعری ناشناخته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
44 مطالعه تاثیر آلودگی بیولوژیکی بر کشت ریزجلبک در مقیاس بزرگ با هدف استفاده در آبزی پروری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
45 مطالعه تاثیر عصاره های متانولی گیاه گلپر ایرانی (Hypericum persicum) بر تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمال (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
46 معرفی قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 مکان یابی ژنهای کد کننده صفات کمی زراعی و عملکرد در نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
48 نخود دارویی و زراعی؛ چالش اصلاح نخود (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 هالوفیتیسم گیاهان زراعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران