کاکا شاهدی

 کاکا شاهدی دانشیار

کاکا شاهدی

Kaka Shahedi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 SUITABLE SITE SELECTION FOR GABION CHECK DAMS CONSTRUCTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND DECISION MAKING METHODS (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
2 برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
3 بررسی خشک سالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی با استفاده از شاخص های خشک سالی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی فلزات سنگ نزولات جوی در حوضه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
5 مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد غلظت رسوب معلق رودخان های به کمک تصاویر سنجندهمودیس (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ملاثانی - رودخانه کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
6 مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
7 پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
8 پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین بمنظور ارزیابی سلامت و پایداری حوزه آبخیز گرگان رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 آنالیز خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخصZSI و SPIدر غرب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
3 آنالیز منطقه ای سیلاب با استفاده از تکنیک GIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل دو آب - شازند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 اثر احداث سدهای اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز خوران˓ استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 اثرات چکدم،احیا جنگل وتغییرکاربری اراضی بر روی مورفولوژی رودخانه چالوس (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی بیلان آب سطحی و زیرزمینی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
7 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه چهل گزی در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
8 ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده در سنجش از دور (مطالعه موردی؛ حوضه هریسک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
9 ارزیابی مدل های تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی مناطق مستعد احداث سدهای اصلاحی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز خوران˓استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
10 ارزیابی و تعیین بیلان آب زیرزمینی آبخوان آزاد دشت همدان_ بهار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 ارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 استفاده از مدل مفهومی SIMHYD برای شبیه سازی جریان رودخانه حوزه آبخیز قرهسو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی ارتباط پوشش شهری و غیرشهری با جزایر حرارتی با استفاده از تکنیک های GIS , RS(مطالعه موردی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
14 بررسی ارتباط پوشش شهری و غیرشهری با جزایر حرارتی با استفاده از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
15 بررسی بهره وری آب آبیاری در حوضه آبخیز پاکدشت (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
16 بررسی تئوری مدلهای تغییرات کاربری اراضی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی تغیرات زمانی کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار،استان مازندان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
18 بررسی تغییر اقلیم با استفاده از مدلLARS-WG حوزه آبخیز قره سو-استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی تغییر کاربری اراضی و اهمیت آن بر منابع آب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS ؛ منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ساری ـ نکا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 بررسی تغییرات سطح آب زیر زمینی با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی دشت ساری_بهشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
22 بررسی تغییرات کیفیت آبخوان دشت ساری – نکا با روش آنالیز خوشه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی خشکسالی هواشناسی در استان گیلان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
25 بررسی دبی موثر رسوب معلق (مطالعه موردی رودخانههای طرق و کارده مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 بررسی روند تغییرات شرایط هیدرواقلیمی حوزه ابخیز مهارلو با استفاده از آزمون های من کندال و شیب سن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RSو GIS(مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
28 بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی ﻣﺆثردر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز امام کندی ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 بررسی مکانی ویژگی های کیفی آب زیرزمینی با روش تحلیل عاملی و GIS (مطالعه موردی: آبخوان ساحلی دشت ساری- نکا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
30 بررسی نقش ژیومورفولوژی در ویژگیهای هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه های حوضه آبخیز خوران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
31 بررسی کیفیت آب در مکان دفن زباله شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
32 بررسی کیفیت آب زیرزمینی مخروطه افکنه هراز با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر چالشهای پدیده زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های مختلف با تاکید بر منابع آبی و نحوه سازگاری با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
34 تاثیرتغییر کاربری اراضی بر سیل و رواناب (مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 تاثیرجریانهای سیلابی برحمل رسوب دربسترهای متحرک شنی متوسط و درشت دانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
36 ترتیب طبقات ارتفاعی برف گیر زیرحوضه چهل گزی، استان کردستان (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
37 تعیین آبراههای مهم سیلابی با استفاده از مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز چالوس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
38 تعیین سهم مشارکت زیرحوضه ها در سیل خروجی از حوضه با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه ابخیز بابل رود استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
39 تعیین شماره منحنی شهرکرمانشاه بااستفاده ازتکنیک GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
40 تعیین پتانسیل آسیب پذیری آب های زیر زمینی دشت تالار قائمشهر توسط مدلDRASTIC و نرم افزارGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
41 تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب با کاربرد کود مرغی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 تهیه نقشههای پهنه آبی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و شاخصهای NDWI و MNDWIمطالعه موردی: دریاچه مهارلو، استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
43 توسعه پایدار منابع آب و نقش مشارکت مردمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 حاکمیت و مدیریت پایدار منابع آب با تکیه بر چالش ها و راهکارهای بنیادین ایده نوین بانک آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
45 شناسایی اراضی دارای پتانسیل استحصال آب با استفاده از سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز چهل گزی استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
46 شناسایی مناطق مولد سیل در حوضه آبخیز رودخانه باراجین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
47 شورای آبخیز حلقه گمشده بین آبخیزنشینان و سازمانهای تصمیمگیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 طبقهبندی مدلهای هیدرولوژیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRES (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 محاسبه و بررسی بیلان ابی ماهانه به روش تورنت وایت مطالعه موردی: حوزه تالار، استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
50 مطالعه خشکسالی هواشناسی دشت بجنورد با استفاده از شاخص های SPI،DI و ZSI ،NITZCHE ،PNPI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
51 معرفی مدل تغییرات کاربری اراضی و مدلسازی اثرات آن (CLUE_S ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 معرفی نمایه خشکسالی هواشناسی مناسب برای استان مازندران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
53 مقایسه دو عملگر مدل AHP در مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان بیجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
54 مکان یابی مقایسه ای جمع آوری آب باران و عوامل اجتماعی موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن (مطالعه موردی: حوضه های میخوران و خسروآباد استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
55 میزان نیاز آبی سالانه مناطق وابسته به تامین آب از حوزه آبخیز سد قشلاق سنندج (مطالعه موردی: زیرحوضه چهلگزی و شهر سنند) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
56 پایش تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آب از نظر آبیاری با استفاده از طبقه بندی ویلکوکس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
57 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلHEC- RAS مطالعه موردی: نکارود( (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه