محمد نصری

 محمد نصری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

محمد نصری

Mohammad Nasri

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل وفلورسانس کلروفیل برگ چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف تنش کم آبیاری و عنصر کلسیم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در ذرت دانه ای 704 Ksc (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر سطوح مختلف تنش کم آبیاری و عنصر کلسیم بر مقدار پرولین برگ ، عملکرد پروتئین و مقدار کلسیم دانه ( Ksc در ذرت دانه ای ( 704 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
3 اثر میزان نیتروژن و تقسیط آن برروی پارامترهای موثر در رشد وخوابیدگی برنج رقم طارم محلی مرحله گلدهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر کود دهی متعادل بر خصوصیات کمی وکیفی ژنوتیپ های گندم در منطقه ورامین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی کود آهن در مرحله گلدهی بر میزان عملکرددانه، پروتئین و روغن دانه در گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
6 بررسی اثر تنش خشکی، کود های بیولوژیک و اسید آسکوربیک بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی گیاه دارویی ریحان Ocimum .basilicum L در منطقه شهرری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
7 بررسی اثر زمان و مقدار مصرف آهن بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و اجزای گیاه آفتابگردان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثرات آللوپاتیک (دگر آسیبی) علف هرز قیاق بر خصوصیات جوانهزنی، شاخصهای رشدی و فیزیولوژیک یونجه و سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
12 بررسی اثرات آللوپاتیک (دگر آسیبی)علف هرز تاج خروس بر خصوصیات جوانهزنی، شاخصهای رشدی وفیزیولوژیک یونجه و سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
13 بررسی اثرات ازتوباکتر و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (اسپید فید) تحت شرایط اقلیمی ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
14 بررسی اثرات خاک ورزی بر کشت سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی اثرات دی اکسید تیتانیوم و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات بیوشیمیایی گندم در حضور کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی اثرات دی اکسید تیتانیوم و قارچ میکوریزا بر میزان کادمیوم جذب شده توسط گندم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثرات کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
18 بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تاثیر اسید آسکوربیک و کود های بیولوژیک بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان.Ocimum basilicum L در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
20 بررسی تاثیر علفکش های ثبت شده برای ذرت علوفه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی تاثیر غلظت محلول پاشی ریز مغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام پاییزه کلزا در منطقه ورامین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی تاثیر کمپوست بر عملکرد، کیفیت و تولید ارگانیک ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
23 بررسی تاثیر کود های زیستی و اسید آسکوربیک بر برخی از صفات زراعی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
24 بررسی تاثیررژیم های مختلف آبیاری برپارامترهای فلورسانس محتوای کلروفیل و رطوبت نسبی ژنوتیپهای گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی تراکم کاشت و عنصر سیلیس بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک در کلزا هیبرید (Hyola-42) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
26 بررسی راندمان مصرف کود در گیاه کاهو (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی کاربرد زئولیت بر عملکرد و به اجزای عملکرد و صفات مرفوفیزیولوژیک آفتاب‌گردان Helianthus annuus L. در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
28 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی فسفات به منظور نیل به اهداف کشاورزی پایدار با نهاده کافی در زراعت ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی فسفات به منظور نیل به اهداف کشاورزی پایدار با نهاده کافی در زراعت ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
30 تأثیر تنش خشکی بر هدایت روزنه ای، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه در 10 ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های ماش (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
32 تأثیر سویههای مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در محیط آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تأثیر محلولپاشی دیاکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در محیط آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس بابونه کبیر ( Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 تاثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum partheniumL) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
36 تاثیر کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک و عملکرد برگ ذرت علوفهای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
37 تاثیرعناصر پتاسیم آهن ـ بور و روی درشرایط کم آبیاری برخصوصیات کیفی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 تشخیص حالت های چهره با الگویابی خطی چهره مبتنی بر شبکه های فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
39 جایابی بهینه کنترل کننده جریان توان بین خطوط (IPFC) در خطوط انتقال جهت کاهش تلفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
40 طراحی زیردریایی مدل منترل از راه دور تکتاز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
41 نقش انتخاب گیاه و ارقام مقاوم به تنش آبی در تعیین الگوی کاشت با رویکرد کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
42 نیاز کودی کاهو با در نظر گرفتن آلاینده زیست محیطی نیترات (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 واکنش صفات زراعی برنج رقم طارم هاشمی (Oryza Sativa L) به سن نشاء و آرایش کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 پاسخ تاج پوشش، محتوای کلروفیل برگ و عملکرد بیولوژیک در 10 ژنوتیپ گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 کاربرد کودهای بیولوژیک راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران