محمدتقی دستورانی

 محمدتقی دستورانی استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

محمدتقی دستورانی

Mohammadtaghi Dastourani

استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
2 ارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر احیای بیابان در مناطق خشک با استفاده از شاخص های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 8
3 ارزیابی کارآیی بسته های نرم افزاری مختلف در شبیه سازی جریان در زیر پلها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 60
4 ارزیابی و برآورد اجزای بیلان آبی در حوزه های مناطق خشک با به کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
5 ترکیب روش شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی برای پیش بینی دقیق تر جریان رودخانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
6 کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در مدل سازی بارش - رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
7 کالیبراسیون و ارزیابی مدل SWMM در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز سیلخیزی حوزه های آبخیز بالادست شهری (مطالعه موردی: حوزه های ابخیز طرقبه و حصار ـ دهبار) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
2 اثر تیمارهای مالچ بر استقرار گیاه برگ نقره ای (Krasheninnikovia ceratoides) در چاله های کپه کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 اثر تیمارهای مالچ بر دما و رطوبت خاک در چاله های هلالی آبگیر مرتع (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
4 ارتباط بین الگوهای پوشش گیاهی با میزان رسوب دهی حوضه با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد فریمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
7 ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بربرخی ازویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب برسطح آب زیرزمینی با استفاده ازآزمون من ویتنی مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی تاثیر روش های اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزارArcGISبر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارزیابی تأثیر پخش سیلاب بر روی نفوذ پذیری خاک و بررسی میزان نفوذ رسوب در منطقه پخش سیلاب (مطالعه موردی: پخش سیلاب هرات) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی دقت روشهای تجربی براورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش های تجربی در برآورد دبی پیک لحظه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
13 ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در اورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثردر تشدید فرسایش بادی مطالعه موردی منطقه مروست استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
14 ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
15 ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب برتغذیه آبخوان با استفاده ازمدل مادفلو مطالعه موردی دشت خانمیرزا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
17 ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزارHEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 استفاده بهینه از روانابهای مناطق خشک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
19 اولویت بندی عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه کشف رود با کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 اولویت بندی مناطق بحرانی تولید رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
21 برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
23 بررسی اثر خشکسالی بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبدهی قنوات در دشت بهاباد یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
24 بررسی اثر خشکسالی برروند تغییرات آبدهی قنوات(مطالعه موردی دشت بهاباد یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
25 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق واقعی در دوره های آتی به کمک الگوریتم توازن انرژی سبال و مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات - یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 بررسی اثرات تغییر اقلیم بروقوع خشکسالی درحوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 بررسی اثرات تغییر اقلیم و باروری ابرها بر رواناب رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قلقل رود حوضه آبریز تویسرکان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 بررسی امکان برآورد دبی پیک لحظه ای با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
30 بررسی امکان برآورد دبی های اوج سیلابی با استفاده از آمار دبی حدکثر روزانه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک یران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 بررسی اهمیت و نقش آلگوریتم SEBAL دراستفاده بهینه از منابع آب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 بررسی پتانسیل تولید متوسط رواناب سالانه دردوران زمین شناسی سنوزوئیک مطالعه موردی حوزه های آبخیز لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
33 بررسی پتانسیل فرسایش پذیری رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتور فارو، چاله های کپه، و هلالی آبگیر ی در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
35 بررسی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر لحظه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
36 بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیر زمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز تاسران،استان همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 بررسی تاثیر سیستم پخش سیلاب روی خصوصیات خاک و تغییر حساسیت آن به فرسایش بادی مطالعه موردیک پخش سیلاب هرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
38 بررسی تاثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیش بینی جریان های سیلابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
39 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در دقت پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی درمنطقه یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
41 بررسی تأثیر خشکسالی برتغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه اعظم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
42 بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
43 بررسی توانایی برخی روشهای داده کاوی در مطالعات مربوط به منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
44 بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
45 بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 بررسی رابطه بین اقلیم و رژیم جریانهای موجود در مناطق مختلف در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
48 بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد -اردکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه جنوب سبزوار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
50 بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
51 بررسی عوامل موثر بر خشکیدگی قنات های دشت هرات با تکیه بر سیاست های بهره برداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
52 بررسی کارایی فناوری باروری ابرها جهت افزایش بارندگی و توسعه منابع آبی در مناطق خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 بررسی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در پیش بینی سیلابهای شهری(مطالعه موردی:حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
54 بررسی کارایی مدل درختان تصمیم گیری در برآورد رسوبات معلق رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز باباامان، خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
55 بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 بررسی کاربرد سدهای زیرزمینی در کنترل جریان و تامین آب مورد نیاز در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
57 بررسی کمی و کیفی منابع آب در حوزه‌های کوهستانی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه منشاد استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
58 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید - جهان آباد یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 بررسی و مقایسه کارایی روشهای مختلف جهت بازسازی و تطویل داده های هیدرولوژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
60 بهکارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه سنگانه خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
61 بیمه سیلاب راهکاری دشوار ولی ضروری برای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
62 پیش بینی بارمعلق رودخانه با استفاده ازمدلهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه اینده به کمک مدلهای چرخش عمومی مطالعه موردی ایستگاه یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 تاثیر طبقه بندی جریانهای رسوبی دردقت تخمین رسوبات معلق با استفاده ازمدل درختان تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 تاثیرتغ ییر اقلیم بر روی رژیم جریان درنقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
66 تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب باران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
67 روش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگی جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهری (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای ( تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونهبردار دیجیتالی رسوب معلق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
70 شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد تحت تأثیر تغ ییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
71 مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
72 مدیریت چرخه‌های خشکسالی (مقاوم‌سازی بجای کمک به جوامع در خطر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
73 مدیریت منابع آب پساب و کاربردهای آن در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد، استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
75 مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی شدن ( مطالعه موردی یزد ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 معرفی شاخص جدیدی برای تشخیص و تعیین خشکسالی و شدت ، تداوم و وسعت آن درمناطق خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
77 معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
78 معیارهای ارزیابی طرح های بیولوژیکی آبخیزداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 مقایسه روش فاثو پنمن مانتیث با برخی روش های دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع(مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 مقایسه روشهای هیدروگراف واحدSCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
81 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی در برآورد بارش-رواناب در حوضه آبخیز سد زایندهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
82 نقاط آب گرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد توسط مدل SWMM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
83 نقش عملیات آبخیزداری درمدیریت پایدارحوزه آبخیز مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 ویژگیهای سیلاب و رسوب در آبخیزهای مناطق خشک و لزوم توجه به آنها در مدیریت و برنامه ریزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز