مجید منتصری

 مجید منتصری استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

مجید منتصری

Majid Montaseri

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییراقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
2 بهینه سازی مشخصه فیزیکی تالاب پیش ساخته به کمک مدل شبیه ساز- بهینه ساز MUSIC-GA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
3 پیش بینی استوکستیکی احتمالات وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
4 پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
5 پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
6 تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
7 تحلیل منطقه ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
8 حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
9 حل تعارض ها برای مدیریت پایدار منابع آب براساس نظریه بازی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
10 شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 76
11 کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
12 مقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
13 مقایسه عملکرد مدل های هوش مصنوعی در تخمین پارامترهای کیفی آب رودخانه در دوره هایکم آبی و پرآبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی رودخانه باراندوز) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارائه رابطه رگرسیونی برای برآورد دوره بحرانی در طراحی حجم فعال مخزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخص های عملکرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخصهای عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارائه راهکار نوین بهینه سازی الگوی کشت براساس آب مجازی کالری محصولات درمدیریت بحران آب (مطالعه موردی: دشت ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 ارائه راهکاری برای جلوگیری از بحران آب،آب مجازی و کالری محصولات مطالعه موردی دشت ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
7 ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخصهای عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص های عملکرد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی برای سدهای بوکان و شهرچای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی اثر شوری بر تبخیر از دریاچه ارومیه با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
12 ارزیابی تاثیرات الگوی کشت محصولات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در بحران آبی دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 ارزیابی دو مدل Hydra و Storm Cad در طراحی سیستم های سیلاب شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 ارزیابی ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل آبشکنها بر اساس داده های صحرایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل تکیه گاههای پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 ارزیابی عملکرد تلفیق الگوریتم بهینهسازی PSO و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بارش رواناب مطالعه موردی سیمینه رود،حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 ارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل مفهومی بارش رواناب HBV مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای، ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 ارزیابی منابع آب حوضه زرینه رود در سیستم حسابداری آب ایمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز و شبکه های آبراهه با استفاده ازGIS مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 استفاده از روش مونتکارلو در شبیهسازی دادههای بارندگی سالیانه و ماهیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
22 استفاده از مدل Hydra در بررسی عملکرد سیستم های سیلاب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
23 انتخاب متغیرهای ورودی به مدل برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از نظریه ی اطلاعات متقابل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 Modeling total dissolved solid using soft computing techniques (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
25 برآورد بارش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
26 برآورد شاخص خشکسالی SPI در آینده توسط تولید داده های مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی ورودی سد مهاباد با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شدت، مدت ودوره های خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و مدل های اقلیمی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
30 بررسی اثرات تغییر اقلیم برروی فرسایش پذیری حوضه های آبخیز مطالعه موردی ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 بررسی اثرات تغیییر اقلیم بر روی دریاچه ارومیه با استفاده از دو روش آزمون من کندال -و رگرسیون خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوینت (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
34 بررسی پدیده سیل و پهنه بندی آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد بارون )) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی تاثیر روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در محاسبه شاخص خشکسالی SPEI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
36 بررسی تغییر اقلیم درارومیه و اثرآن برتبخیر - تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 بررسی رفتار مخزن سد با توجه به شاخصهای عملکرد مخزن و با استفاده از تکنیک تولید آمار مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی روابط ظرفیت ذخیره - آبدهی - عملکرد (storage – yield – performance) در سیستمهای چندمخزنه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی روش های عدم قطعیت و آنالیز عدم قطعیت برآورد رسوب رودخانه الند با روش LHS (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 بررسی شاخص های عملکرد سیستم مخازن ذخیره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی علل ایجادبحران آبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
42 بررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه آبیاری تحت فشار دشت گردیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
43 بررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی مدل های بهره برداری و مدیریت مخزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 بهینه سازی هسته رسی سد های خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بهینه نمودن الگوی کشت دشت ارومیه با استفاده از شاخص توجیه پذیری مدیریتی بر پایه ردپای آب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 پهنه بندی خطرات سیل در مناطق شهری با استفاده از نرم افزار WMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS مطالعه موردی شهر اشنویه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
48 پهنه بندی ضریب تغییرات بارش و بررسی رژیم فصلی آن در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
49 پیش بینی تغییرات اقلیمی مهاباد در سال های 2030-2011 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل HADCM3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
50 پیش بینی خشکسالی توسط تکنیک تولید داده های مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
51 پیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
52 پیشبینی احتمالات وقوع خشکسالی با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
53 پیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری مدل HADCM3 (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و ماکو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 تاثیر استفاده از مدل های تولید داده مصنوعی بر روی منحنی های بهره برداری سیستم مخازن ذخیره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 تاثیر پیامدهای تغییر اقلیم یر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی مطالعه موردی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 تأثیر ماههای مختلف و فصول مختلف بر خشکسالی های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده ازمدلهای استوکاسیک و شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
57 تحلیل روابط ذخیره - آبدهی - قابلیت اعتمادپذیری در سیستمهای چندمخزنه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
58 تحلیل روند بارش ایستگاه های سینوپتیک آذربایجان غربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
59 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و مدلسازی جریان در حوضه مهابادچای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
60 تحلیل عملکرد سد مخزنی شهر چای به ازای الگوهای کشت مختلف و ارائه الگوی کشت بهینه با متدماتریس احتمال برای اراضی تحت پوشش آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 تحلیل کیفی نتایج استخراجی از روشهای شبیه سازی با متد ماتریس احتمال در تحلیل مناسب حجم مخزن سدها مطالعه موردی برروی مخازن سدهای نازلوچای و باراندوز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 تحلیل منطقه ای جریان های نسبی درحوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
63 تحلیل منطقه ای سیلآب با استفاده از نوع جدید مدل رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و پسخور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 تحلیل و بررسی پارامتر DO درکیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
65 تحلیل و بررسی پارامتر PH کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 تخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه نازلو چای مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی آباجالوسفلی از حوضه های دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 تعیین بهترین روش منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها با استفاده از داده های هیدروگرافی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 تعیین توزیع برتر آماری با استفاده از آزمون PPCC جهت تحلیل های هیدرولوژیکی با استفاده از داده های دبی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
69 تعیین دوره خشک و مرطوب در محدوده حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از میانگین متحرک بمنظور کاهش ریسک اثرات خشکسالی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 تعیین شاخص برتر خشکسالی بمنظور تحلیل خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش های استوکستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 تعیین منحنی فرمان بهره برداری مخازن در دوره های پر تنش (خشکسالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
72 تعیین میزان بهینه تأمین آب براساس شاخصهای عملکرد مخزن سد مورد مطالعاتی : سدهای کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
73 توسعه فرمولهای نقطه ای شدت - مدت - فرکانس بارندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
74 توسعه مدل نرم افزاری محاسبه عمق آبشستگی موضعی SCP (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
75 تولید جریانهای مصنوعی ماهانه به روشValencia and Schaake(مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
76 تولید داده های مصنوعی (Data Genaraion) در سیستمهای ذخیره منفرد و چندگانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
77 تهیه مدلی برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری سد های خاکی غیر همگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
78 رسم منحنی فرمان بهرهبرداری مخازن با روش Behavior Analysis(مطالعه موردی رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
79 طبقهبندی و بررسی اثرات مقیاسهای دورهای بر کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز زرینهرود (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
80 مدل بندی منطقه ای سیلاب حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
81 مدل سازی جریان و بارش با روش سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
82 مدل‌بندی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
83 مدلسازی تخصیص آب سد شهرچای به روش سلسله مراتب فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
84 معرفی آب مجازی و تعیین الگوی کشت با اعمال اثر آب مجازی براساس سه دیدگاه اقتصادی، عملکرد واحد محصول و عملکرد انرژی مطالعه موردی (دشت ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
85 معرفی و کاربرد شبیه ساز ساده شده شکست سدSMPDBK) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
86 مقایسه تحلیل حجم مخزن با دادههای تاریخی و دادههای مصنوعی تولیدشده با مدل Thomas-Fairingمطالعه موردی : رودخانه باراندوز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
87 مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش LHS در آنالیزعدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن: مطالعه موردی سدنازلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
88 مقایسه روش های (Sequent Peak Algorithm) SPA و ماتریس احتمالی (Probability Matrix Method) در ارائه منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و شهرچای واقع در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 مقایسه روش های SPA (Sequent Peak Algorithm) و ماتریس احتمالی Probability Matrix Method در ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 مقایسه روشهای مستقیم و غیرمستقیم تولیدداده مصنوعی درتحلیل سیستم مخازن ذخیره مطالعه موردی رودخانه باراندوز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ELMAN با نوع جدید مدل رگرسیون در پیش بینی سیل حوضه های فاقد امار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 نااطمینانی ها در تهیه منحنی های شدت – مدت - فراوانی بارش (مطالعه موردی: ایستگاه های نمونه شرق حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
93 واسنجی مدل آریا و پاریس در پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک در سری داده های UNSODA (مقایسه نتایج با سایر روش ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست