محمد حقیقی

 محمد حقیقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمد حقیقی

Mohammad Haghighi

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات علمی دوره: 1، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
10 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 5، شماره: 3
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
15 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
2 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
5 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
7 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
10 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
17 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
24 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
26 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
29 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
36 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
38 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
39 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
40 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
41 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
44 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
48 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
49 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
50 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
51 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
53 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
54 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
56 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
59 (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
60 (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
61 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
64 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
66 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
67 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
68 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
70 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
71 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
72 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
73 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
74 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
76 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
77 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
78 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
79 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
81 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
82 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
85 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
86 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
88 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
89 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
90 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
91 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
93 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
94 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
95 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
96 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
97 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
98 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
99 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
101 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
102 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
103 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
104 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
105 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
106 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
107 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
108 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
109 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
110 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
111 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
112 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
113 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
114 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
115 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
116 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
117 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
118 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
119 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
120 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
121 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
122 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
123 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
124 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
125 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
126 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
127 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
128 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
129 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
130 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
131 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
132 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
133 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
134 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
135 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
136 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
137 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
138 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
139 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
140 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
141 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
142 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
143 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
144 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
145 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
146 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
147 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
148 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
149 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
150 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
151 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
152 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
153 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
154 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
155 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
156 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
157 (دریافت مقاله)
158 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
159 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
160 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
161 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
162 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
163 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
164 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
165 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
166 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
167 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
168 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
169 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
170 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
171 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
172 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
173 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
174 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
175 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
176 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
177 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
178 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
179 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
180 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
181 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
182 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
183 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
184 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
185 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
186 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
187 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
188 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
189 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
190 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
191 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
192 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
193 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
194 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
195 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
196 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
197 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
198 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
199 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
200 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
201 (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
202 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
203 (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
204 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
205 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
206 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
207 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
208 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی
209 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
210 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
211 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
212 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
213 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
214 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
215 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
216 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
217 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
218 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
219 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
220 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
221 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
222 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
223 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
224 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
225 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
226 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
227 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
228 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
229 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
230 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
231 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
232 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
233 (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
234 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
235 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
236 (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
237 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
238 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
239 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
240 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
241 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
242 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران