غلامرضا حیدری

 غلامرضا حیدری دانشیار دانشگاه کردستان

غلامرضا حیدری

Gholamreza Heydari

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی دوره: 4، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 1، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 5، شماره: 20
8 (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 11
15 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 12، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
20 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 3
23 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
24 (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
2 (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
13 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
14 (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
29 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
30 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی
31 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
33 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
36 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
39 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
42 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
43 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
48 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
49 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
51 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
58 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
60 (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
61 (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
62 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
64 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
65 (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
67 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
68 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
69 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
70 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
71 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
72 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
73 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
74 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
75 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
76 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
78 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
79 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
80 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
81 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
82 (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها
83 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
84 (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی