احمد خدامی پور

 احمد خدامی پور دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

احمد خدامی پور

Ahmad Khodami pour

دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 6، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
13 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 5، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
6 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
11 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
13 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
15 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
25 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
33 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
37 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
42 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
44 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
45 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
49 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
50 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
51 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
52 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
53 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
54 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
55 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
56 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
57 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
58 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
59 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
60 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
61 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
62 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
63 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
64 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
66 (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
67 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
68 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
69 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
70 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
73 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
74 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
75 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
78 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
79 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
81 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
82 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
83 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
85 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
86 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
87 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
88 (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
89 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
90 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
91 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی