حسین بانژاد

 حسین بانژاد عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

حسین بانژاد

Hossein Banzhad

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
3 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
4 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
7 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
2 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
5 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
12 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
14 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
15 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
18 (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
32 (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
34 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
40 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
46 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
51 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
52 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
53 (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
54 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
55 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
57 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
58 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
59 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
60 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
62 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
63 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
64 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
66 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
67 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
68 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
69 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
72 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
73 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
75 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
77 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
78 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
79 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
81 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
82 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
84 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
85 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
86 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران