رئوف مصطفی زاده

 رئوف مصطفی زاده استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

رئوف مصطفی زاده

Raoof Mostafazadeh

استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
3 تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
4 تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
5 تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیره (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
6 تحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
7 تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
8 تعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
9 تغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه های کوتاه تاخیری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
10 مدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
11 مقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
12 مقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 ارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمین (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
7 بررسی الگوی تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 بررسی روند تغییرات دبی و رسوب با استفاده از آزمون من-کندال در حوضه نیر، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 تاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 تجزیه و تحلیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در زیرحوزه های آبخیز ایریل، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 تحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
12 تحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
13 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
14 تحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 تصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
16 تعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 تعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص موران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 تعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
20 تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 خوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 شبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 مدل سازی تغییرات دما و بارش ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبخیز نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
24 مدل سازی جریان ورودی به مخزن سد یامچی اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
25 مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 معرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آمار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
27 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 پهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
29 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 پیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
31 پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
32 کاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 کاربست دوره های خشکسالی هواشناسی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران