علیرضا سیروس مهر

 علیرضا سیروس مهر مدیر مسئول و استادیار دانشگاه زابل

علیرضا سیروس مهر

Alireza Siroos Mehr

مدیر مسئول و استادیار دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
3 اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای ترش (Hibiscus sabdarifa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
4 اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سیاه دانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
5 ارزیابی اثرات مصرف اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت سه رژیم آبیاری مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
6 بررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد خرفه Portulaca oleracea L در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
7 تاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
8 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
9 تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید هیومیک بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در برگ و کاسبرگ چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر باکتری های محرک رشد،کود نیتروژن و گوگرد بر روی خصوصیات عملکردی گیاه کرچک (.Ricinus communis L) در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر پیش تیمار اسید هیومیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه همیشه بهار(Calendula officinalis) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات سه رقم طالبی درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر تنظیم کننده رشد 28- هموبراسینولید در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر سطح تنش کم آبی و کمپوست زباله شهری بردرصد، عملکرد اسانس و برخی ترکیبات اسانس سیاه دانه (Nigella Sativa L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 اثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 اثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بررشد و عملکرد ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 اثر قارچ میکوریزا آربسکولار و کود فسفره بر برخی خصوصیات گیاه رزماری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
14 اثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella Sativa L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
15 اثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (رقم شیرودی) آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 اثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
18 اثر محلولپاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تنش خشکی روی ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و شاخص کلروفیل در گیاه خرفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 اثرات اسید سیلیکون برعملکرد و برخی ویژگی های کمی گاوزبان (.Borago officinalis L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
20 اثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
21 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 اثرات کودهای نانو و زیستی بر ویژگی های کمی سورگوم علوفهای (هیبرید اسپیدفید) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
23 اثرسطوح تنش خشکی و کودهای آلی بر عملکرد و درصد موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 اثرسطوح قطع آبیاری و تراکم کاشت بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثرسطوح مختلف کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
26 اثرفاضلاب و محلول پاشی روی ومنگنز برعملکرددانه و تعدادی ازخصوصیات رشدی ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی و تاثیر تیمار سیلیسیم بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک در گیاه خرفه Portulaca oleracea (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
28 بررسی اثر اسید هیومیک و کود نانوکلات روی بر برخی پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی اثر اسید هیومیک و نانو روی بر برخی صفات مورفولوژیکی، میزان عناصر معدنی وپروتئین گیاه مرزه Satureja hortensis L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
30 بررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی اثر غلظتهای متفاوت سیلیکون در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و کود آلی ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم تجن) آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی اثرآللوپاتی عصاره گیاه قیاق ( Sorghum halepense) برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخصهای کمی وکیفی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون و تنش خشکی بررنگیزه های فتوسنتزی و پرولین درگیاه خرفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی اثرتنش خشکی وکودفسفر برعملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ریحان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی اثرسطوح مختلف کودنانوکلات روی و اسیدهیومیک بررشدواندام هوایی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف رازیانه در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
40 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف رازیانه در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 بررسی پارامترهای کمی و کیفی نعنافلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط تنش آبی و محلول پاشی نانوپتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
42 بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
43 بررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسید سیلیکون بر اجزای عملکرد گندم رقم بولانی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
44 بررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر وزن هزاردانه و عملکرد کمی گلرنگ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 بررسی تنوع ژنتیکی رازیانه به وسیله نشانگر ISSR (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
46 بررسی رنگیزههای فتوسنتزی ریحان سبز تحت تأثیر تیمار شوری وسالیسلیک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 بررسی شوری آب آبیاری و کودهای مختلف بر واکنش فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه زیره سبز (Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سی هیبرید ذرت در شمال خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 بررسی مزیت اقتصادی کشت مخلوط زنیان (Carum copticum L.) و اسفرزه (Plantago ovate L.) در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 تاثیر تنش آرسنیک و تیمار اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد گیاه پنیر باد (Withania coagulans) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 تاثیر تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بربرخی صفات مورفولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر مقادیر کلروفیل و میزان عناصر سدیم و پتاسیم در نعناع فلفلی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان کارایی های نیتروژن در گیاه ذرت و خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تاثیر کاربرد انواع قارچ میکوریزا آربسکولار و سطوح مختلف فسفات آمونیوم بر غلظت کلروفیل، اسانس و محتوی نیتروژن گیاه رزماری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
55 تاثیر کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش تحت الگوهای کاشت و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و تابش های فعال فتوسنتزی (PAR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
56 تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 تاثیر کودهای آلی و زیستی بر روی برخی از اجزای عملکرد در گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 تاثیر محلول پاشی کودهای نانو و اسید هیومیک در مراحل مختلف رشدی بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه اسفرزهPlantago ovate (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
59 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم برمیزان اسانس و عملکردگیاه دارویی مرزه Satureja hortensis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 تأثیر محلول پاشی اسید سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم هامون در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
61 تأثیر محلول پاشی کیتوزان بر آنتی اکسیدان های گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
62 تأثیر محلول پاشی کیتوزان بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار