آرمین زارعیان

 آرمین زارعیان دانشیار دانشکده پرستاری آجا

آرمین زارعیان

Armin Zareian

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 1، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 1، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 10، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
19 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
23 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
24 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 2
27 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 11، شماره: 1
29 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
33 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
35 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
36 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
37 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
38 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
39 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
40 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
41 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
42 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
43 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
44 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی