حبیب تجلی

 حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

حبیب تجلی

Habib Tajali

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
2 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
4 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
5 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
6 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
8 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
9 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
10 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
11 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
12 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
13 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
14 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
15 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
16 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
17 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
18 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
19 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
20 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
22 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
23 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
24 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
25 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
26 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
27 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
29 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
30 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
31 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
33 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
34 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
35 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
36 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
37 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
38 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
39 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
40 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
41 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
42 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
43 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
44 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
45 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
46 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
47 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
48 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
49 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
50 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
51 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
52 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
53 (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
54 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
55 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
56 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
57 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
58 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
59 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
60 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
61 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
62 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
63 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
64 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
65 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
66 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
67 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
68 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
69 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
70 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
71 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
72 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
73 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران