محمدعلی جعفریان

 محمدعلی جعفریان استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان

محمدعلی جعفریان

Mohamad Ali Jafarian

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.