داریوش حیاتی

 داریوش حیاتی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

داریوش حیاتی

Daryoush Hayati

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 3
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
10 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
14 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
18 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
22 (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
23 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
32 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
33 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
34 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
35 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
38 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
42 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
43 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
45 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
46 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
49 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
50 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
51 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
53 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
55 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
56 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
57 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
60 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی