اسماعیل زارعی زوارکی

 اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل زارعی زوارکی

Esmaeil Zarei Zavaraki

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
2 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 5
4 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
5 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
6 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
7 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
11 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 7
13 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
14 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
15 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 5
16 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 9
18 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 3
20 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
21 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 11
22 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
23 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
25 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
26 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
28 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
29 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
30 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
31 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
32 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
33 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
34 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
35 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
36 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 34
37 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
38 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
39 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
40 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 28
41 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
42 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
43 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
44 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
45 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
46 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 1
47 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
48 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
49 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی