عادل آذر

 عادل آذر استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

عادل آذر

Adel Azar

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 9
2 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
3 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
10 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
14 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
22 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 9
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
29 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
30 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
32 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
33 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
34 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
35 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
36 (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
37 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
38 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
40 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
41 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
42 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
43 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
44 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
46 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
47 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
48 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
49 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
50 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
51 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
52 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
53 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
54 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
55 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
56 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
57 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
58 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
59 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
60 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
61 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
62 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
63 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
64 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
65 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
66 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
67 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
68 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
69 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
70 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
71 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
72 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
73 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
74 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
75 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
76 (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
77 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 2
78 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
79 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
80 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
81 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
82 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
83 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
84 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
7 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
13 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
25 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
30 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
31 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
32 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
33 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
36 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
42 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
43 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
44 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
47 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
50 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
51 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
54 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
57 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
58 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
59 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
64 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
65 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
66 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
67 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
68 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
69 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
70 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
71 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
72 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
73 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
74 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
75 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
76 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
77 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
80 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
81 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
82 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
85 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
86 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
87 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
88 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
89 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
91 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
92 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
93 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
96 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
97 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
98 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
99 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
100 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
101 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
102 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
103 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
104 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
105 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی