لعیا الفت

 لعیا الفت دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

لعیا الفت

Laaya Olfat

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 55
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 26
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 21
18 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
24 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 11
25 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 25
مقالات کنفرانسی