علیرضا عباسی

 علیرضا عباسی دانشیار دانشگاه تهران

علیرضا عباسی

Alireza Abasi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی، مقدار کلروفیل و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ژنوتیپهای نخود ایرانی Cicer ariantaum L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
2 اثرتنش خشکی بررشدومحتوای گلیکوزیدهای استویول درگیاه استویاStevia rebaudiana (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
3 ارتباط مهارت های مدیریتی پرورش دهندگان ماهی قزل آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از نظر برخی صفات مهم فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی صفات مهم برای بهبود عملکرد گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
6 استفاده از تشدیدکننده ترجمه ویروسی و سرکوبگر خاموشی ژن 2b در ساخت ناقل دوتایی برای افزایش بیان پادگن حفاظتی و عامل کشنده باکتری مولد سیاه زخم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
7 افزایش ارتفاع و سطح برگ گیاهان تراریخت توتون بیان کننده ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
8 افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
9 انتقال ژنAtEXPB 2 به گیاه توتون Nicotiana tabacum با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
10 انتقال سازه pBI121:AtEXPA1به گیاه توتون Nicotiana tabacum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
11 اهداف دولت ها در رقابت مالیاتی: نقش انعطاف پذیری منابع اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 5
12 بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی وفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ژنوتیپ های لوبیا(vulgaris L. Phasseolus ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
13 بررسی اثر جیبرلین و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی،القاء خواب و فعالیت آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتاز جنین بذر گندم نانTriticum aestivum رقم RL4137 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
14 بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 بررسی بین المللی اقتصاد و دارایی با تاکید بر غلبه مالیات بر ارزش افزوده در رقابت مالی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 13
16 بررسی تاثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
17 بررسی تاثیر ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس بر صفات ریشه و بذر لاین های تراریخته توتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
18 بررسی تجمع و آزادسازی مواد فتوسنتزی ساقه در ارقام زراعی گندم های ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی طی فاز رشد زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
19 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای دو صفت پرولین و فروکتان تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
20 بررسی تنوع ژنتیکی ماشک گل خوشه ای براساس صفات مورفولوژیکی تحت دوشرایط نرمال وتنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
21 بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
22 بررسی میزان فعالیت پیشبرندهCaMV35S دربافت های مختلف گیاهان تنباکوی تراریخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
23 بررسی و ارایه برنامه فیزیکی کمپینگ گردشگری در اقلیم سرد (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 6
24 بررسی هم تنظیمی وهم بیانی تعدادی ازژن های پاسخ دهنده به تنش شوری درگندم نان Triticum aestivum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
25 بررسیتنوع ژنتیکی لوبیا براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
26 پیش بینی صفات لاشه از اندازه های بدن با استفاده از روش های رگرسیون خطی و شبکه ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
27 تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
28 جوشکاری قوسی تنگستن-گاز فولاد مقاوم به سایش تولیدی به روش کوینچ مستقیم به فولاد ساده کربنی و ارزیابی ریزساختار و خواص سایشی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 2
29 ساخت و انتقال سازه ژنی pBI:AtEXPB2 به آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
30 گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
31 مروری بر پلیمرهای کویوردینانسی مارپیچی آرایش یافته با برهم کنش های غیرکووالانسی (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 2
32 نگرش گندم کاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب ازدیدگاه آنان (موردمطالعه: گندم کاران روستاهای شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین و توسعه گردشگری روستایی در منطقه ی ده بکری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
2 اثر اتیلن بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر پیش تیمار تنش خشکی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گیاه زینتی ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
5 اثر تنش سرمای بهاره بر پایداری غشاء سیتوپلاسمی و رنگیزههای گیاهی در 20 رقم گندم نان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
6 احیا و پایداری بافتهای تاریخی با ایجاد پیاده راه های گردشگری مطالعه موردی شهر نیاسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
7 ارائه چارچوب شسایی شاخص های کلیدی ریسک های برون سپاری قطعه سازی محصولات هوایی (مطالعه- موردی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران -هسا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
8 ارائه مدل ریاضی چند هدفه فازی برای سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمانبندی ، جانمایی و طراحی سلول با روش فرا ابتکاری کرم شب تاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
9 ارتقای بهرهوری منابع انسانی بر مبنای مدل ACHIEVE :با بررسی نقش و تأثیر عزت نفس سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 ارزیابی ساختاری ترکیبات Mo-Ni-Siدر فرایند آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
11 ارزیابی شرایط اقلیمی تالاب گندمان از منظر گردشگری بر اساس شاخص اقلیم گردشگریTCI (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
12 ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فعالیتهای بیوشیمیایی ارقام لوبیا تحت سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارزیابی مولکولی ارقام گندم نان توسط نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 ارزیابی میزان تاثیر قطر غلتک بر نیروی نورد در نورد گرم مفتول با پاس های گرد-بیضی-گرد با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
15 استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول - فسفونات برای محافظت از خوردگی مس و برنج در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 استفاده از بازدارنده های ترکیبی آزول - فسفونات برای محافظت ازخوردگی مس و برنج در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره درگروه بندی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 انتقال ژن توکوفرول سایکلاز به توتون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
19 اهداف دولت ها در رقابت مالیاتی: نقش انعطاف پذیری منابع اصلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
20 اهمیت تنشهای زیستی در تولیدات کشاورزی با تأکید بر نقش تنش سرما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 اهمیت مطالعات زمین شناسی همزمان با حفاری تونلهای طویل و عمیق، تونل پیشگام البرز، آزادراه تهران- شمال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
22 ایجاد روکش های جوشی کامپوزبیتی Ni3Al-Al2O3 به روش جوشکاری قوسی تنگستن گاز GTAW (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
23 بارزدایی بهینه با در نظر گرفتن دینامیک های بار و ژنراتور به منظور جلوگیری از ناپایداری ولتاژ (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
24 بحران و ابعاد آن در حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
25 برآورد وراثت پذیری برخی صفات در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
26 بررسی اثر بازدارندگی عصاره برگ استبرق در ممانعت از خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط خنثی3/5%NaCl (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
27 بررسی اثر نوع آزول و فسفونات در محافظت از خوردگی مس در محیط‌های آبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
28 بررسی اثرات افزایش روی و مولیبدات بر بازدارندگی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید در محافظت از خوردگی فولاد در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی اثرات تونل گلاب بر زاینده رود و گردشگری روستایی گلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
30 بررسی اصول پوافند غیرعامل در مکان یابی کاربری های درمانی شهر بجنورد توسط نرم افزار تحلیل آماری SPSS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
31 بررسی اهداف کلان پدافند غیرعامل در کاربری های مسکونی شهر بجنورد توسط نرم افزار تحلیل آماری SPSS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی بازدارندگی ترکیب 1- هیدروکسی اتان -1 و 1- دی فسفونیک اسید با فسفات و پلی فسفات در محافظت از خوردگی در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
33 بررسی برنامه ریزی آمایش سرزمین و وضعیت اقلیمی منطقه 9 اصفهان در جهت جذب توریست مطالعه موردی :ناژوان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
34 بررسی تاثیرات متغیر شیب و جهت شیب در مکان گزینی کمپینگ گردشگری پیرامون سد قره آقاچسمیرم (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
35 بررسی تاثیرصنایع دستی درتوسعه اقتصادی - اجتماعی وفرهنگی گردشگری مطالعه موردی: شهرستان کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
36 بررسی تأثیر تغییر اقلیم دریاچه ارومیه بر مزارع کشاورزی و باغات اطراف دریاچه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
37 بررسی تزیینات در دوره های مختلف معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
38 بررسی تطبیقی سنگ نگاره های استان اصفهان از دیدگاه زمین گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
39 بررسی تغییرات بارش در شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
40 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
41 بررسی جنس و رطوبت خاک بر روی دانسیته جریان لازم برای حفاظت کاتدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
42 بررسی جنس ونوع ومقاومت مخصوص خاک بر روی دانسیته جریان خروجی آندهای فداشونده (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
43 بررسی رابطه وفاداری و رضایت مشتریان درجهت حفظ مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
44 بررسی رفتار خاک جهت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک با اعمال جریان متناوب و مستقیم (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند( نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
45 بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان تحت تنش سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
46 بررسی روند تغیرات مجموع بارش و دبی در آب (مطالعه موردی قلعه شاهرخ اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
47 بررسی روند خشکسالی های اخیر در نارسایی های تولید و توسعه روستایی مورد داراب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
48 بررسی ساختار بلوری رودانین((C(3)H(3)N O S(2) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
49 بررسی ساختار کریستالی یک کمپلکس مس II بالیگاند N,N/-bis(salicyliden)-1,4-diamino-3,3- dimethylbutane و مقایسه داده های بلورنگاری با نتایج محاسبات کوانتوم مکانیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیب فسفینو پلی کربوکسیلیک اسید با روی و مولیبدات در محافظت از خوردگی فولاد در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
51 بررسی فرآیند معناسازی در گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
52 بررسی قابلیت هاوفرصتهای گردشگری شهرستان خوروبیابانک جهت توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
53 بررسی قابلیتها و توانمندیهای گردشگری تالاب شادگان و کارکرد آن در توسعه گردشگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
54 بررسی قابلیتهای اکوتوریسمی و گردشگری دریاچه گهر بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
55 بررسی مدیریت محیط زیست شهری با استفاده از تاب آوری خدمات اکوسیستم شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
56 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
57 بررسی میزان فروکتان در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
58 بررسی نفوذ و اثر ترانس گروه های سولفور و هالید در کمپلکس های mer-Rh(dms)3Br3 و 3 mer-Rh(dms)3Cl با استفاده از داده های به دست آمده از بلورشناسی پرتو ایکس تک بلور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
59 بررسی نقش تالاب برم الوان در توسعه اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
60 بررسی نقش توانمندی های رودخانه ها در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
61 بررسی نوع فلز پر کننده بر ریزساختار خواص مکانیکی اتصال فولاد استحکام بالای ترمومکانیکال S700M فولاد زنگ نزن 304L از طریق روش جوشکاری قوسی تنگستن -گاز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
62 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانکها (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
63 بررسی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر هزینه پروژه های خط انتقال نیرو (مطالعه موردی: شرکت نیرو صنعت سرچشمه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
64 بهبود خواص مکانیکی فولاد CK 45 با تبدیل ساختار سطح به نانوساختار با بکارگیری تکنولوژی التراسونیک (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
65 بهبود کیفیت خدمات الکترونیک: تجزیه و تحلیل نقش سرمایه فکری و دارایی های نامشهود (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
66 پوشش های آسمانه تخت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
67 تاثیر ترکیب بازدارنده های آزول و فسفونات برای محافظت از خوردگی برنج در برجهای خنک کننده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
68 تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فیزیولوژیک ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
69 تاثیر دبیهای سالیانه بر وقوع طوفانهای گردوغبارمطالعه موردی: ایستگاههای دبی سنجی زایندهرود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
70 تاثیر کود بیولوژیک مایکوریزا بر رشد و بیوماس گیاه شیرین بیان حاصل از ریزوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
71 تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
72 تجدید آرایش بهینه شبکه توزیع همزمان با مکانیابی و ظرفیت یابی خازن و منابع انرژی تجدید پذیر با در نظرگرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
73 تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره درگندم نان Triticum aestivum L.) با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 تجزیه ارتباطی برای صفات فینولوژیک تحت تنش سرمای بهاره و نشانگرهای ریزماهواره در گندم نام (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 تحلیل رده آبراهه ای و تحلیل رده روستائی بررسی تاثیر آبریزهای موجود بر توسعه روستاها در حوضه ابریز آباده اقلید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
76 تحلیل هندسی - جنبشی و استرین گسلها و چینهای مرتبط در منطقه لانیز، جنوب البرز مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
77 تخمین حالت ترکیبی در سیستم قدرت با بکارگیری روش شکستن اصلی - فرعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
78 تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری در شهرستان شهر کرد با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگر و شاخص دمای مؤثر استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
79 تعیین روابط ژنتیکی ارقام گندم نان با استفاده از صفات فیزیولوژیکی مؤثر در مقاومت به تنشهای غیر زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
80 تغییر سلول واحد در سری اکتاکیس(دی متیل سولفوکسید) لانتانیدIII) یدید (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
81 تهیه و شناسایی 2، 1 بیس(دی فنیل فسفینو سولفید) اتان و بررسی ساختار کریستالی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
82 تهیه و شناسایی میان حفره آلومینو سیلیکات (MAS) ، کاتالیزگری توانمند برای آلکیل دار شدن فنل با -1 اکتن (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
83 جایابی بهینه ایستگاه های شارژ خودرو الکتریکی در شبکه های هوشمند مبتنی بر بهینه سازی تجمع ذرات فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
84 حذف رنگ متیل اورنژ از آب بکمک نانوهیبرید MOF-5 اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
85 خصوصی سازی پروژه های دولتی گردشگری و تاثیر آن به ارتقاء صنعت گردشگری مورد مطالعه دهکده گل سرخ آبگرم ورتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
86 خواص مکانیکی و ریزساختار اتصال غیرهمجنس فولاد Ck22 به Ck35 ایجاد شده به روش جوشکاری اصطکاکی دورانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
87 روشهای شناسایی و تشخیص محصولات مهندسی شده ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
88 روکش کاری جوشی نیکل با پودرهای نانوکامپوزیتیMo-12.5%at.Si-25%at.Bتولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
89 رویکرد احتمالاتی نوین به منظور تجدید آرایش سیستم های توزیع با در نظرگرفتن پاسخگویی بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
90 ریزساختار خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 به 316 ایجاد شده به روش اصطکاکی دورانی بررسی پارامترهای فشار سرعت دوران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
91 ساخت بازدارنده های خوردگی پایه فسفوناتی و ارزیابی عملکرد آنها در آبهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
92 ساخت بازدارنده های خوردگی پایه فسفوناتی و ارزیابی عملکرد آنها درآبهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
93 ساختار کریستالی یک کمپلکس نیکل II بکمک بلور نگاری توسط اشعه X (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
94 سنتز 1- بنزیل - 2 - - کلروفنیل)- 5،4 - دی فنیل ) - H 1 ایمیدازول با استفاده از نانوکاتالیزور SBA-R-SO3H و تعیین ساختار آن با استفاده از پراش پرتو ایکس تک بلور ، IR و NMR (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
95 سنتز کمپلکس جدید مس II با 2- (دی فنیل فسفینوآمینو) پیریدین و بررسی ساختار کریستالی کمپلکس دی کلرو بیس پیریدین مس (II) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
96 سنتز مشتق دی کلرو 8،1 - دی اکسو- اکتاهیدروزانتن با استفاده از کاتالیزور نانومتخلخل SBA-R-SO3H و شناسایی محصول با استفاده از فنون ،FT-IR ، H NMR و پراش پرتو ایکس تک بلور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
97 سنتز مواد نانو متخلخل چارچوب های فلز- آلی (MOFs) با استفاده از روش آلتراسونیک و بررسی جذب گاز در آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
98 سنتز نانوکامپوزیت NiAl-Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
99 سنتز نانوکامپوزیت های Ni-Al/Al2O3 به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
100 سنتز و مطالعه ساختاری ترکیب - 2) -1- (E ) - 2 - (z) -2 ؛ Hydroxyphenyl)methylidene]hydrazono}-1,2-diphenylethan-1-one (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
101 سنتزوتعیین ساختارترکیب N,N'-(1,2-Phenylene)di-3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxamide (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
102 شبیه سازی رفتار اینورتر سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه به منظور کاهش هارمونیک های جریان و جبران توان راکتیو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
103 شبیه سازی سیستم مغناطیسی اندازه گیری دبی سیال و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
104 شبیه سازی فرایند خمکاری فشاری لوله های جدار نازک (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
105 شبیه سازی و بررسی پارامترهای هندسی، سرعت غلتک و اصطکاک در نورد ورق های آلومینیومی و منیزیمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
106 شناخت پتانسیل های گردشگری چشمه های آبگرم سرعین اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
107 شناخت فرایندهای موثر بر توسعه اشکال ماسه ای (مطالعه موردی کویر خارا) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
108 شناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری روستاییخفر با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
109 شناسایی عوامل تاثیرگذار درتوسعه گردشگری بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردی: گلستان کوه شهرستان خوانسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
110 شناسایی و ارزیابی معیارهای موفقیت پروژه های خط انتقال نیرو با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت نیرو صنعت سرچشمه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
111 ضرورت توجه به چشم اندازهای ژئوتوریسمی غازها نمونه موردی: غارچال نخجیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
112 طراحی فرایند التراسونیک کوبشی جهت بهبود خواص مکانیکی فولاد گرافیتیGSH 84 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
113 طراحی، شبیه سازی و ساخت سیستم ایندکس برای دستگاه اتوماتیک جوشکاری تیگ در اتوماسیون تولید ترموکوپل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
114 عملکرد رشد گیاه شیرین بیان حاصل از بذر در پاسخ به کود بیولوژیک آربسکولار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
115 عوامل تعیین کننده رشد شغلی و تعهد سازمانی در مدیریت شهری نوین با تاکید بر شهرداری ها (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
116 عوامل موثر بر مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران با تاکید بر اسلامشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
117 کارآیی پدافند غیرعامل در توسعه پایدار شهر دورود با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
118 کاربرد پدافند غیر عامل در امایش شهری درود (با تاکید بر زلزله) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
119 کاربرد منطق فازی درکنترل فرکانس بار نیروگاه های بخار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی
120 کنترل هوشمند همزمان ولتاژ وفرکانس در ریزشبکه های جزیره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
121 مبدل باک-بوست سوئیچینگ نرم با تکنیک تقسیم جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
122 مدل احتمالاتی جهت جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و تجدید ساختار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
123 مدیریت تخلیه مصدومین در حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
124 مدیریت تنش های زیستی با مطالعه موردی تحمل به سرمای بهاره در گندم نان Triticum aestivum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
125 مروری بر مطالعه و بررسی ساختارهای نانو متخلخل بر پایهی چارچوبهای فلز آلی - (MOF) و کاربرد آنها به عنوان جاذبهای هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
126 مطالعه تاثیر سرمای دیررس بهاره در مرحله زایشی بر پایداری غشای سیتوپلاسمی ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
127 مطالعه ترمودینامیک عملکرد جاذب HKUST-1 برای جذب گازدی اکسیدکربن با رویکرد سنتز در دمای اتاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
128 مطالعه چارچوب های فلز-آلی جهت جذب ترکیبات آلی فرار از هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
129 مطالعه خطاهای رخ داده در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطق های زنجانبین سالهای 1381تا 1386 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
130 مطالعه ساختاری ترکیب 3mer,cis -[RhCl 3 (C2H6OS) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
131 مقایسه روش های مختلف آشکارسازی چندشکلی در نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
132 مقایسه ی تطبیقی هنر و معماری دوره ی هخامنشیان و اشکانیان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
133 مقایسه ی روکش های سختFe-Cr-C-Nb و Fe-Cr-C ایجاد شده به روش جوشکاری قوسی توپودری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
134 نقش اگروتوریستی باغ درتوسعه پایدار روستا(منطقه موردمطالعه باغ های شهراصفهان وحومه) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
135 نقش خطواره های ژئومورفولوژیک بر نحوه شکل گیری شهرهای مستقر در رشته کوه های زاگرس مطالعه موردی: شهرهای شیراز و الیگودرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
136 نقش شبکه های دانش در تبدیل سازمان ها به سازمان های دانش آفرین مطالعه موردی مدیریت برق ناحیه 1 بندرعباس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
137 نقش مدیریت دانش در شبکه های درون سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
138 واکاوی توانمندی های گردشگری غارهای استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
139 همسانه سازی ژن AtCDPK5 جهت ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به تنش های شوری و خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران