سعید ملکی

 سعید ملکی استاددانشگاه شهید چمران اهواز

سعید ملکی

Saeed Maleki

استاددانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کیفیت رقابت آمیز مدیریت مقصد گردشگری کویر مطالعه موردی: کویر شهداد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
2 ارایه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و مدیریت توسعه شهر صفی آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
3 ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه ی راهکار های دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی، در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
5 ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
6 ارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
7 ارزیابی توزیع فضایی و امکان سنجی مکانیابی بهینه برای استقرار کاربری بهداشتی- درمانی جدید در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
8 ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها براساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل های µd ، TOPSIS و GIS (نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
9 ارزیابی قابلیت پیاده مداری فضاهای شهری با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کیانپارس در شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
10 ارزیابی میزان آسیب پذیری ساختار پدافند غیرعامل شهر دزفول در برابر حملات هوایی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 4
11 ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
12 Identifying Optimum Sites for Safe Dumping of Rural Waste by Combining the AHP and DRASTIC Methods in the GIS Environment (Case Study: Shavur District, Shoosh County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 3
13 بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری درشهرستا نهای استان مرزی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
14 بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهر اهواز مطالعه موردی: محله گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی و تحلیل آسیب پذیری سازه ای بیمارستان ها از منظر تمهیدات پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک FAHP (نمونه موردی: شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 8، شماره: 3
16 بررسی و تحلیل چالش های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 22
18 پهنه بندی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل سازی VIKOR مطالعه موردی کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 10، شماره: 3
19 پهنه بندی بحران خشکسالی با نمایه های PNPI، SIAP و TOPSIS (مطالعه موردی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
20 پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی حساس و مهم شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
21 تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
22 تحلیل فضایی رویکردهای مداخله کالبدی در بافت فرسوده شهر باغملک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
23 تحلیل فضایی شاخص های توسعه اقتصاد منطقه ای در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
24 تحلیل فضایی و اولویت بندی شکاف درون منطقه ای مسکن با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (مورد مطالعه: شهرستانهای استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
25 تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
26 تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوانغرب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
27 تحلیلی بر آسیب شناسی اکولوژیک شهری(نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
28 تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
29 تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
30 تدقیقی بر تقابل یا تعامل سیمای توپوگرافی و آلودگی هوای حاصل از حمل و نقل کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
31 تدقیقی برتغییرات مکانی-زمانی آلودگی هوای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
32 تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای موثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
33 تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی روستایی با استفاده از مدل Topssis , AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: دهستان دنباله رود جنوبی بخش دهدز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
34 تلفیق تکنیک های سنجش از دور GIS و مدل LCM با رویکرد مدل سازی توسعه شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
35 راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 1، شماره: 1
36 ریز پهنه بندی و مقایسه ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل های تلفیقی عملگرهای فازی Arc GIS و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
37 سنجش تطابق کالبدی- فضایی سکونتگاه های شهر گرگان مبتنی بر شاخص های مسکن ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
38 سنجش قابلیت بهره گیری از محرک های توسعه شهری در بازآفرینی بافت فرسوده (مورد شناسی: محله شاهجوق سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
39 سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
40 سنجش و رتبه بندی کیفیت زندگی در استان مازندران با استفاده از تکنیک های AHP وSAW (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
41 کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
42 مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
43 مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدلهای -AHP Fuzzy و Fuzzy-TOPSIS در محیط GIS : مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 1
44 نقش شهرداری الکترونیک در توسعه فضای شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی تصاویرماهواره لندست در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
2 اثر محافظه کاری حسابداری بر بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
3 اثرات کالبدی فضایی طرح هادی در روستا نمونه موردی: روستای جریه سید محمد، شهرستان شوش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
4 ارائه الگوی بهینه مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (AHP) (نمونه موردی: شهر شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 ارائه الگوی مطلوب مدیریت شهری جمع آوری مواد زاید خانگی ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی تحلیلی شهر یاسوج در جهت توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه طی دوره 2005-1989 با استفاده از داده های GIS,RS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
8 ارزیابی توسعه یافتگی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی دهستان حومه شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی سطح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای شهرستان اندیمشک (مطالعه موردی، دهستان حومه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 ارزیابی عملکرد طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای الباجی، شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
11 ارزیابی عناصر تأثیر گذار در میزان مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری (نمونه موردی: شهر سی سخت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
12 ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل LQi و تحلیل روابط خاکستری (نمونه موردی: نواحی چهارگانه منطقه دو شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
13 ارزیابی کلیماتورریسم شهرستان ایذه بااستفاده ازمدلهای زیست اقلیمی ترجونگ وماهانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 ارزیابی و شناسایی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
16 ارزیابی و مقایسه تطبیقی شاخصهای کمی و کیفی مسکن با رویکرد شهر ایده آل مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
17 ارزیابی و مقایسه تطبیقی وضعیت کاربری اراضی شهری کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
18 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری (نمونه موردی: پارک های شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
19 استفاده از آسفالت متخلخل (سیستم پیاده رو نفوذپذیر) روش نوینی درمدیریت رواناب های سطحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
20 الگوها وشاخص های توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستان های استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
23 بررسی اثر بخشی سبکهای تدریس معلم با میزان خلاقیت دانش آموزان استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان با میانجگری هوش هیجانی در دانشگاه آزاد نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
25 بررسی تاریخچه کتاب و کتابخوانی در جهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
26 بررسی تعیین جهت مناسب گسترش و توسعه شهر دورود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
27 بررسی توانمندی های زنان روستائی بر اساس شاخص های توسعه(مطالعه موردی دهستان خاوه جنوبی،استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
28 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداری ها با تاکید برشهرداری های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
29 بررسی خصوصی سازی خدمات شهری شهرداریها با تاکید برشهرداری نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
30 بررسی زمینه های توسعه گردشگری شهری در شهرستان باغملک با تاکید بر جاذبه های طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی شیوه های ارتقاء سلامت روانی شهروندان با بهره گیری از موسیقی و طبیعت با تأکید بر توسعه پایدار فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
32 بررسی عدالت جغرافیایی و پایداری در نظام فضایی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
33 بررسی علل مهاجرت روستا- شهری روستاهای (دهستان کلات مورموری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
34 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
35 بررسی عوامل مهاجرت جوانان روستایی به شهر یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
36 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان ایذه با استفاده از مدل سوات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
37 بررسی معیار شکست های هوک و براون، بینیاوسکی و جانستون در خصوص تخمین مناسب مقاومت ماسه سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
38 بررسی میزان رضایتمندی مردم از کیفیت مسکن روستایی دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
39 بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی: بخش بردخون (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
40 بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهر اهواز (مطالعه موردی: منطقه1) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
41 بررسی و ارزیابی ظرفیت های بالقوه گردشگری استان گلستان از دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
42 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی منطقه 4شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه ای و مدل LQi (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
43 بررسی و ارزیابی محیط زیست شهری با تأکید بر نقش منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوا و صوت (نمونه موردی شهری یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
44 بررسی وضعیت مناطق حاشیه نشینی در شهر نفتی مسجدسلیمان استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
45 بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان یزد با استفاده از تکنیک FAHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
46 بررسی، تحلیل و سرانه پیشنهادی فضای سبز شهری در منطقه یک شهری ایذه ، تا سال 1400 شمسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 برسی تاثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان، مطالعه موردی منطقه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
48 پتانسیل ها و ارزشهای اکوتوریسمی و گردشگری تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
49 پدافندغیرعامل و شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
50 پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS مطالعه موردی:حوضه سورگه در استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
51 تبیین جامعه شناختی توسعه ناپایدار شهری در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
52 تبیین نقش و جایگاه قیمت گذاری زیست محیطی در اقتصاد شهری مطالعه موردی: آلودگی هوای کلان شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
53 تحلیل تجربی تاثیر چیدمان پکینگ دورانی بر عملکرد حرارتی برج خنک کننده مرطوب جریان مخالف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
54 تحلیل جغرافیایی طرح ساماندهی و تجمیع روستاهای پراکنده مطالعه موردی: روستای وحدت آباد، شهرستان دیر، استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
55 تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری اراضی مختلط(تجاری،اداری،مسکونی) (نمونه موردی منطقه پاداد شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
56 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهر هندیجان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
57 تحلیلی بر پتانسیل های استان گهگیلویه و بویراحمد در توریسم مذهبی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
58 تحلیلی بر توزیع فضای سبز منطقه دو شهر ایذه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 تحلیلی بر توزیع فضایی - مکانی کاربری فضای سبز در شهر ایذه و ارائه شیوه ای نوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی مکانی آن (مورد: شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
61 تحلیلی بر کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی:منطقه 3 شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
62 تشخیص تغییرات در تراکنش های پایگاه داده های سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
63 تکنیک های تحمل پذیری خطا در زمان بندی های جریان کاری (FTWS) در ابر (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
64 توسعه پایدار و آلودگی محیطی با تأکید بر ریزگردها (نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
65 توسعه پایدار و کاربری اراضی مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
66 جهانی شدن، شهر و گردشگری الکترونیکی و سرمایه گذاری دردنیایی مجازی ( مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
67 خصوصی سازی خدمات شهری در ایران،چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
68 رابطه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی با شادکامی در بین ورزشکاران رشته فوتسال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
69 راهکارها و شیوه های بهسازی و نوسازی مردم گرایانه در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی؛ شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
70 رویکردی بر انسجام ملی - منطقه ای با ارزیابی تنوع و پیوستگی فرهنگی - قومی در شهرها نمونه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
71 رویکردی تحلیلی بر نوسانات و پیش بینی درآمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
72 زمینه های توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی : شهرشوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
73 ساختار سرمایه و دارایی نقدی در شرکت های پذیرفه شدهبورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
74 سنجش تصویر ذهنی کارشناسان به مفهوم شهر خلاق و پایدار با کاربست الگوریتم AHP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
75 سنجش توزیع شاخص های خدمات شهرى نمونه موردی: شهر باغملک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
76 سنجش خطرپذیری کاربری مسکونی در برابر مخاطرات با تکیه بر اصل همجواری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
77 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان هرمزگان از نظر شاخص آموزشیبا استفاده از روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
78 سنجش علاقمندی جوانان روستایی به اشتغال در حرفه کشاورزیمطالعه موردی : دهستان معصومیه، شهرستان اراک، استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
79 سنجش میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی – درمانی مراکز روستاییمطالعه موردی دهستان های ( حومه ،قیلاب ،مازو،حسینیه)اندیمشک (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
80 سنجش میزان رضایت گردشگران نوروزی شهر دزفول از خدمات مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
81 سنجش میزان زیست پذیری شهر ایذه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
82 طبقه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان خوزستان براساس شاخصهای توسعه با استفاده از مدل SAW (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
83 طراحی بهینه میراگر ارتعاشات تصادفی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
84 طراحی و پیاده سازی سامانه رمزکننده و رمزگشای دیتا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
85 کاربرد بتن درمعماری پارامتریک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو
86 کاربرد مدل SINTACSدر مکانیابی محل دفن پسماند روستایی مطالعه موردی: شهرستان کارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
87 مباحث پیشرفته در ساختمانهای پایدار با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
88 مسکن مهرورویکردی تحلیلی برطراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربریهای شهری آن موردشناسی ؛کلان شهرزاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
89 مطالعه روش های ترکیبی انتخاب تامین کنندگان در زنجیره ی تامین جهت کاهش هزینه ها درراستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
90 مطالعه ی مدیریت پسماندهای جامد شهری و تجارب آن در ایران و جهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
91 معیارهای ارزیابی وب سایتها با تاکید بر وب سایتهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
92 مقایسه ابعاد اقتصادی سه منطقه حاشیه نشین کوی علوی، زرگان و حصیرآباد شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
93 مکان یابی خدمات آموزشی درمناطق هشت گانه اهواز با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
94 نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
95 نقش ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دربیداری اسلامی کشورهای منطقه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
96 نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلرButler Modelو سواتSWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
97 نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه دهستان سراب باغ شهرستان آبدانان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
98 نقش گردشگری درتوسعه شهرستان ایذه با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
99 وضعیت مسکن در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
100 هدفمندی یا حذف یارانه بخش کشاورزی؟ چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی