سعید برومند نسب

 سعید برومند نسب استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز

سعید برومند نسب

Saeed Broumand Nasab

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
20 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
21 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
23 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
24 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
26 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
27 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
29 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
7 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
31 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
38 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
39 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
43 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
49 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
54 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
55 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
57 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
58 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
59 (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
60 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
61 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
64 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
65 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
66 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
69 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
72 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
73 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
75 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
76 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
78 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
79 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
80 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
82 (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
83 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
87 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
92 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
95 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی