ایرج مهدوی

 ایرج مهدوی ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

ایرج مهدوی

Iraj Mahdavi

ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 22
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 16
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
8 (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 5، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) مجله پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
23 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
9 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
20 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
26 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
29 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
31 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
34 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
36 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
39 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
43 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
45 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
47 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
48 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
49 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
50 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
53 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
55 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
57 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
58 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
60 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
62 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
64 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
65 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
67 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
68 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
70 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
71 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
73 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
74 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
75 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
80 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
81 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
82 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
85 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
86 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
88 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
89 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
90 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
91 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
93 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
94 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
95 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
97 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
98 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
99 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
100 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
101 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
102 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
103 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
104 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
105 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
106 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
107 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
108 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
109 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
110 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
111 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
112 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
113 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
114 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
115 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
116 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
117 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
118 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
119 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
120 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
121 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
122 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
123 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
124 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
125 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
126 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
127 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
128 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
129 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
130 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
131 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
132 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
133 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
134 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
135 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
136 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
137 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
138 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
139 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
140 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
141 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
142 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
143 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
144 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
145 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
146 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
147 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
148 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
149 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
150 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
151 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
152 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
153 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
154 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
155 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
156 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
157 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات