آزاده زحمت کش

 آزاده زحمت کش پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آزاده زحمت کش

Azade Zahmat Kesh

پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.