ودود رضویلر

 ودود رضویلر استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ودود رضویلر

Vadoud Razavilar

استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی