محمدهادی خوش تقاضا

 محمدهادی خوش تقاضا دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

محمدهادی خوش تقاضا

Mohamad Hadi Khosh Taghaza

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
3 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
7 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
9 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
17 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
22 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
24 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
25 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
26 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
28 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
32 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
33 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
37 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
38 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
39 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
40 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
41 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
46 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
47 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
48 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
49 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
50 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
51 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
52 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
53 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
55 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
56 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
57 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
58 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
60 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
61 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
62 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
64 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
65 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
67 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
68 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
69 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
70 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
71 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
72 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
73 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
74 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
76 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
77 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
78 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
79 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
80 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
81 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
82 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
83 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
84 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
85 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
86 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
87 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
88 (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
89 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
90 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
91 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
92 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
93 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
94 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
95 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
96 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
97 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
98 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون