محمدرضا حامدی نیا

 محمدرضا حامدی نیا استاد دانشگاه حکیم سبزواری

محمدرضا حامدی نیا

Mohamad Reza Hamedi Nia

استاد دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
2 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 7
3 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
4 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
5 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
6 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
8 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
9 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
10 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
11 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
13 (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 7
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
19 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
20 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 6
21 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی