سعید ایل بیگی

 سعید ایل بیگی استادیار دانشگاه بیرجند

سعید ایل بیگی

Saeed Ilbeygi

استادیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 6
5 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 2، شماره: 6
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی