عبدالهادی حسین زاده

 عبدالهادی حسین زاده دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عبدالهادی حسین زاده

Abdolhadi Hossein Zadeh

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
12 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
11 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
22 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران