مسعود احمدزاده

 مسعود احمدزاده استاد دانشگاه تهران

مسعود احمدزاده

Masoud Ahmad Zadeh

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 8
23 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
5 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
7 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
9 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
17 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
18 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
20 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
21 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
23 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران