حمیدرضا رشیدی‌نژاد

 حمیدرضا رشیدی‌نژاد دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حمیدرضا رشیدی‌نژاد

Hamidreza Rashidi Nejad

دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.