محمد چیذری

 محمد چیذری استاد دانشگاه تربیت مدرس

محمد چیذری

Mohammad Chizari

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 3، شماره: 11
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 21
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
18 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
23 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
25 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
28 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
29 (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
30 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
31 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
36 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
42 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
47 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
48 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
49 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
51 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
53 (دریافت مقاله) اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان
54 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
55 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
56 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
58 (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
59 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
60 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
63 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
64 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
65 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
67 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
68 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
69 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
71 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
72 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
73 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی
76 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
77 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
79 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
80 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
81 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
83 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
85 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
86 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
88 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
89 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
92 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
93 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
94 (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
95 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
97 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
98 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
99 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
101 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
102 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
103 (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
105 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
106 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
107 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
108 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
109 (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
110 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
111 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
112 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
113 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
114 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
115 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
116 (دریافت مقاله) اولین همایش نوآوری و کارآفرینی
117 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
118 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
119 (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
120 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
121 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
122 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
123 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
124 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
125 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
126 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار