وحیدرضا جلالی

 وحیدرضا جلالی

وحیدرضا جلالی

Vahidreza Jalali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Improving chemical and hydro-physical properties of semi-arid soils using different magnitudes of crumb rubber (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
2 اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی برای پیش بینی غلظت برخی فلزات سنگین در محدوده طیف مرئی تا مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
3 برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داده های ابر طیفی در گستره VIS-NIR-SWIR (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
4 تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
5 مدل سازی اثر زمان اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
6 کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرمدیریت های مختلف چرای دام برمیزان کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک های منطقه رابر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
2 ارایه الگویی ساختارمند در راستای بکارگیری مهندسی ارزش در منابع آب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
3 ارتباط ظرفیت حمل رسوب و پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب ها و دبی های مختلف جریان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
4 ارزیابی تحمل به شوری زعفران (Crocus sativus) بر اساس شاخص تحمل به شوری (STI) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 ارزیابی تغییرات مکانی pH و EC خاک با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: منطقه بافت) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 ارزیابی توان مدل های موجود در زمینه برآورد پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحله روزت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی دقت برخی رووشهای درون یابی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
8 اصلاح خاکهای شور مناطق نیمه خشک با استفاده ازضایعات صنعتی(مطالعه موردی: استفاده از خرده لاستیک) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 اهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
10 ایجاد و معرفی نحوه استفاده از امکانات موجود در سامانه ملی بانک اطلاعات پروفیلی خاک ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 برآورد رطوبت اشباع خاک با استفاده از مدلهای رگرسیونی وشبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
12 بررسی اثر مواد آلی بر افزایش غلظت سرب محلول در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
13 بررسی اثرات نانوذرات آلومینا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی امکان بهره وری بهینه از خاک و آب شور برای تولید کلزا به منظور استفاده پایدار از منابع غیرمتعارف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی برخی روش های درونیابی در توصیف تغییرات مکانی ضریب آبگذری اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 بررسی تأثیر استفاده از ذرات لاستیک حاصل از تایرهای فرسوده خودروهابر حدود آتربرگ خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی تاثیر استفاده از اصلاح کنندههای مصنوعی بر مقاومت فروروی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
18 بررسی تاثیر پودر لاستیک برعملکرد گلخانه ای گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی تاثیرموادآلی طبیعی ومصنوعی برپایداری خاکدانه های خاکهای سبک بافت مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
20 بررسی توانمندی مدل تجربی ویبول (Weibull) در پیش بینی عملکرد پیاز زعفران در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
21 بررسی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت (Zea mays L.) درسطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
22 بررسی شدت جریان و غلظت رسوب حاصل از جریان ورقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
23 بررسی نحوه پاسخدهی جوانه پسته به تنشهای شوری طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
24 بررسی وضعیت سرب در اراضی با کاربری های مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
25 بررسی وضعیت همزیستی میکوریزی گیاه ذرت در استان کرمان و مطالعه پتانسیل کلنیزاسیون جدایه های انتخابی با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 تأثیر زمان و مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی بر میزان هدایت آبی اشباع خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
27 تاثیر برخی اصلاح کنند ها ی خاک بر روی خصوصیات رویشی دانهال پسته تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
28 تاثیر بیوچار بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
29 تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر وزن مخصوص ظاهری یک خاک سبک بافت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
30 تاثیر بیوچار حاصل از درخت پسته بر پایداری خاکدانه های یک خاک سبک بافت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
31 تاثیر بیوچار چوب پسته بر انتقال املاح در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تاثیر سطوح مختلف اسیدهیومیک بر رهاسازی روی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
33 تاثیر فعالیت کرم خاکی و ورمی کمپوست بر میزان همزیستی میکوریزی و برخی خصوصیات رشدی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر غلظت رسوب حاصل از فرسایش ورقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
35 تاثیر کاربرد روشهای آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب و عملکرد فلفل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
36 تاثیرکرم های خاکی مختلف برپایداری خاکدانه ها وساختمان خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
37 تعیین بهینه ترین عامل کمکی برای بهبود تخمین مقدار فسفر قابل جذب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 تعیین عوامل بهبود دهنده تخمین مقدار هدایت هیدرولیکی در مناطق نیمه خشک براساس آنالیزهای زمین آماری(مطالعه موردی بخشی از استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
39 تعیین مناسبترین مدل پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحلة گیاهچه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تغییرپذیری مکانی متغیرهای شن، کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در کاربری های متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
41 توانمندی روشهای داده کاوی (k-nn) در تخمین غیرپارامتریک جرم ویژه حقیقی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
42 سنتز و شناسایی خصوصیات زیولیت غنی شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به روش سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
43 شبیه سازی رشد گیاه پسته متأثر از شوری بر اساس مدل های ماکروسکوپیک طی دوره جوانه زنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
44 شبیه سازی عملکرد گیاه کلزای متأثر از شوری با استفاده از مدلهای ماکروسکوپیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 قابلیت نرم افزار Hydrus-1D در شبیه سازی معکوس حرکت کلراید در یک خاک سبک بافت تیمار شده با بیوچار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
46 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- استفاده از داده های طیفی در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک برای پیش بینی غلطت کل فسفر در خاک های جزیره هرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 مروری بر شاخص های کیفیت، سلامت و امنیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
50 مصرف بی رویه ی کود سرب در خاک های جنوب کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
51 مطالعه آلودگی فلزات سنگین خاکهای اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس شاخصهایآلودگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 مطالعه اجمالی بر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک و روشهای ارزیابی کیفیت خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
53 مطالعه تاثیر کاربری های مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
54 مطالعه فرسایش بین شیاری در سرعت های مختلف باد و سطوح مختلف خاکپوش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
55 مطالعه پارامترهای هیدرولیکی جریان متاثر از دبی های مختلف جریان در چند شیب فلوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
56 معرفی رویکرد نوین K-نزدیکترین همسایه برای تخمین غیرپارامتریک جرم ویژه ظاهری خاک در مقایسه با روش پارامتریک PTFs (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 مقایسه جوانه زنی کلزا در محلول CaCl2 + NaCl و آب شور طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 مقایسه دقت روشهای درون یابی توابع پایه شعاعی و کوکریجینگ در تخمین پخشیدگی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
59 پایش زیستی فلزات سنگین در ذرات گردوغبار، مطالعه موردی شهرستان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
60 پایش مکانی فلز سنگین آهن در سطح شهر کرمان به کمک برگ درخت کاج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
61 پهنه بندی غلظت آرسنیک در خاک های اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
62 کاربرد فناوری نانو در جذب دو آلاینده سرب و کروم در آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
63 کاربرد معادله لانگمویر در تجزیه و تحلیل جذب سطحی سرب خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 کاهش هدررفت کربن آلی خاک تحت تاثیر سطوح مختلف خاکپوش بقایای گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره