محمد داستانپور

 محمد داستانپور استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

محمد داستانپور

Mohammad Dastanpour

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
2 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
4 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
7 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
10 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
13 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
18 (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
25 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
26 (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
30 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
31 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
32 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
34 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
35 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
36 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
38 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
39 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
40 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
41 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
42 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
44 (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
46 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
47 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
48 (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
51 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
52 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران