حمید رجبی

 حمید رجبی دانشیار ، دانشگاه خوارزمی

حمید رجبی

Hamid Rajabi

دانشیار ، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 16
3 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
4 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
5 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 13
9 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
11 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 14
13 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
17 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
18 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
19 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
20 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
21 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 8
22 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
23 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 51
24 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
25 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
26 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
27 (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
28 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
29 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
30 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
31 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
6 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
9 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
17 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
18 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
22 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
26 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
28 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران