اسدالله تیموری

 اسدالله تیموری سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسدالله تیموری

Asadolah Teymori

سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
4 (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
10 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
15 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
16 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
19 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
21 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
23 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
25 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
30 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
34 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
36 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
37 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی