فریبرز درتاج

 فریبرز درتاج امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی  و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فریبرز درتاج

Fariborz Dortaj

امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
3 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
4 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
5 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
6 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
9 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
10 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
11 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
13 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
15 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
17 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
18 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
20 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
21 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
22 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
23 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
25 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
26 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
27 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
28 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
29 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
30 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
31 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 49
32 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
33 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
34 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
35 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
36 (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
37 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
38 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
39 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
40 (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
41 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
42 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
43 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
44 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
45 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
46 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
47 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
48 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
49 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
50 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
51 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
52 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
53 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
54 (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
55 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
14 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
17 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
18 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
19 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
21 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
23 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
24 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
26 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
28 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد
30 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
31 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه