یوسف درویشی

 یوسف درویشی استادیار دانشگاه پیام نور

یوسف درویشی

Yosef Darvishi

استادیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
9 (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
13 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
17 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
24 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
29 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
31 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
32 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
33 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
34 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
37 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
38 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
39 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
41 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
45 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
47 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
51 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
53 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
54 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
55 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
56 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
57 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
58 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
59 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
60 (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
61 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
62 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
64 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
65 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
66 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
67 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
68 (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
72 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
73 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
74 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
76 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
77 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
78 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
81 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
82 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
84 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
85 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
87 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
88 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
89 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
90 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
92 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
94 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
95 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
96 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
98 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
99 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
100 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
101 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
102 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
103 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
104 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
105 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
106 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت