سید محسن طباطبایی مزدآبادی

 سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

سید محسن طباطبایی مزدآبادی

Seyyed Mohsen Tabatabaei

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای بهینه آموزش های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
2 ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران براساس مدل پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
4 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
5 The interaction of the performance factors in ACHIEVE model: A study in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 2
6 تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
7 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
8 تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
9 تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
10 جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
11 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6