یوسف حسن زاده

 یوسف حسن زاده استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

یوسف حسن زاده

Yusef Hasanzadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
3 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
6 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
12 (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
13 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
15 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
16 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 4
19 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
21 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 3، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
23 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
24 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
25 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
14 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
17 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
19 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
31 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
35 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
39 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
42 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
43 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
46 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
47 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
53 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
54 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
57 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
59 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
60 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
62 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
64 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
65 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
67 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
68 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
69 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
73 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
77 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
80 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
81 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
82 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
84 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
85 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
87 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
90 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
92 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
93 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
95 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
97 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
98 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
99 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
100 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
101 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
102 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
103 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
104 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
105 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
106 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
107 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
108 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
109 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
110 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
111 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
112 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
113 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
114 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
115 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
116 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
117 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
118 (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
119 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
120 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
122 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
123 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
125 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
126 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
127 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
128 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
129 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
130 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
131 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
133 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
134 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
135 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
136 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
137 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
138 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
140 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
141 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
142 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
143 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
145 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب