جعفر حبیبی

 جعفر حبیبی ریاست انجمن کامپیوتر ایران

جعفر حبیبی

Jafar Habibi

ریاست انجمن کامپیوتر ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
13 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
15 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
20 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
25 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
26 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
29 (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
30 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
35 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
40 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
41 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
43 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
47 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
48 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
49 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
50 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
51 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
53 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
55 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران