ابوالفضل شاه آبادی

 ابوالفضل شاه آبادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی

ابوالفضل شاه آبادی

Aboulfazl Shahabadi

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
2 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
5 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
8 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
9 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 32
12 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
15 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
16 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
17 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 33
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
20 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
22 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
23 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 4
29 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
33 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
34 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
35 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 1
37 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
38 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 3
39 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
40 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
41 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
42 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
43 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
44 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
45 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 30
46 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی دوره: 1، شماره: 2
47 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
48 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
49 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
50 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
51 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
52 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
53 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 38
54 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
55 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
9 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
13 (دریافت مقاله) سومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
14 (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
16 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
22 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
23 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
25 (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
26 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
30 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
32 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
35 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
36 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
37 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
42 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
44 (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
47 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
48 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
49 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
50 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
51 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
52 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
54 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم