ابوالفضل شاه آبادی

 ابوالفضل شاه آبادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی

ابوالفضل شاه آبادی

Aboulfazl Shahabadi

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
2 اثر حقوق مالکیت معنوی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 28
3 اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
4 اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
5 اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
6 اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی،تجارت بین الملل وسرمایه انسانی بربهره وری کل عوامل اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
7 ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
8 ارزیابی چالش ها و فرصت های قدرت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
9 ارزیابی وضعیت رقابت پذیری کشورهای عض اوپک؛ با تاکید بر مولفه های نوآوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
10 برآورد کشش های تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
11 بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
12 بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 32
13 بررسی تأثیر مهاجرت نخبگان بر قابلیت تولید نوآوری در کشورهای منتخب منطقه چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی رابطه علی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
15 بررسی مقایسه ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 35
16 بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری بخش صنعت اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
17 تاثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
18 تاثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
19 تاثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
20 تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
21 تاثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
22 تاثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
23 تاثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
24 تاثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته 1994-2010 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
25 تاثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
26 تاثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادیکشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
27 تاثیر سرریز فناوری از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا برسهم تولید انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
28 تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 4
29 تاثیر عوامل فزاینده کارایی بر بهره وری کل عوامل تولید با تاکید بر مولفه های آمادگی فنی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 3
30 تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
31 تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 2
32 تاثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
33 تاثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
34 تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
35 تاثیر مولفه های دانش بر برند ملی در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 1
36 تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری رهیات پانل دیتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
37 تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
38 تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 3
39 تاثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
40 تاثیرثبات سیاسی وآزادی اقتصادی بررشداقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
41 تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 33
42 تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
43 تعیین کننده های شدت تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLS (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
44 حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
45 رابطه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 30
46 راهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج البلاغه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی دوره: 1، شماره: 2
47 عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
48 منابع رشدبخش خدمات اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
49 منابع رشدبخش صنایع ومعادن اقتصادایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
50 نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایهگذاری فیزیکی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
51 نقش رشد بهره وری کل عوامل در رشدبخش غیرنفتی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
52 نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
53 نوآوری و صادرات مبتنی بر فناوری برتر ؛ مقایسه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 38
54 وفور منابع طبیعی و صادرات غیر نفتی: رهیافت GMM (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
55 وفورمنابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه درکشورهای نفتی باتاکید برآزادی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات درآمد ، سهام، بدهی جاری،پول نقد بر نقدینگی واحد های گاو شیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثرات رشد بهره وری تحقیقات کشاورزی برکاهش فقر در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
3 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
4 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
5 بانکداری اسلامی و رویکرد حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 برآورد عادلانه بودن هزینه خدمات سلامتی و کارایی بیمه های درمانی در ایران در سال 1386 به روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
7 بررسی ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصاد ایران و کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
8 بررسی تاثیر پدیده شهرنشینی برآلودگی های محیط زیست درکشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
9 بررسی تاثیر سیاست های پولی بربازار گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی تاثیر فناوری بر افزایش عملکرد برنج در ایران در راستای تامین امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی تاثیر فناوری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی تاثیرزیرساخت های اقتصادی برگردشگری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
13 بررسی تاثیرسیاست حمایت ازتولید کننده برعملکردبخش کشاورزی درراستای امنیت غذایی (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
14 بررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه گذاری خالص و شاخص باز بودن تجاری بر شکاف فناوریکشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
15 بررسی تطبیقی تأثیرعوامل نهادی بر توزیع درآمد کشورهای عضو گروه D8 و G7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
16 بررسی عوامل تعیین کننده رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی عوامل تعیین کننده فرار مغزها و تاثیر آن بر توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
18 بررسی عوامل تعیین کننده نوآوری (مطالعه موردی کشورهای D8) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
19 بررسی عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 بررسی عوامل موثربرسرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مقایسه ایران با 14 کشور منتخب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 بررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
22 بررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
23 بررسی نقش فناوری در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی نقش نوآوری تحقیقات و سرمایه انسانی در توسعه گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان
25 بررسی و مقایسه اثرات آلودگی هوا بر شاخصهای سلامت کشورهای منتخب سند چشمانداز با توسعه یافته (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
26 بررسی و مقایسه تاثیر رشداقتصادی برآلودگیهای زیست محیطی درکشورهای OPEC و منتخب OECD (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
27 بررسی و مقایسه تاثیر سیاستهای حمایتی برعملکرد بخش کشاورزی کشورهای منتخب با محوریت ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 تاثیر تحقیق و توسعه داخلی و آموزش و ترویج بخش کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
29 تاثیر حکمرانی بر امنیت غذایی کشورهای توسعه یافته گروه هفت و منتخب در حال توسعه در بازه زمانی (2011-2002) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
30 تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد منتخب بانکهای جمهوری اسلامی ایران بهمنظور نیل به اهداف حماسه اقتصادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
31 تاثیر شاخص نهادی ریسک بر گرایشها و ادراکات کارآفرینانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
32 تاثیر شاخص های اقتصادی دانش بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
33 تاثیر عامل کارایی بر رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
34 تاثیر فناوری و سرمایه انسانی بر واردات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
35 تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
36 تاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
37 تاثیر کیفیت قوانین و قدرت رقابتپذیری بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای برگزیده نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38 تاثیر متقابل آزادی اقتصادی بر نحوه استفاده از فراوانی منابع طبیعی و سرمایهگذاری داخلی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
39 تاثیر مولفه های دانش بر عملکرد زیست محیطی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
40 تاثیر مهاجرت نخبگان بر نوآوری در کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
41 تاثیر نهادهای اقتصادی در ارتباط بین و صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
42 تاثیرمتغیرهای قیمتی وغیرقیمتی براشتغال بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
43 تأثیر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 و G7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
44 تأثیر شاخص ها ی اقتصاد دانش بر نرخ بیکاری ایران و کشورهای منتخب آسیایی و اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
45 چالش ها و فرصتها صادرات غیرنفتی از نقطه نظر مؤلفه های دانش با رویکرد مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
46 رابطه فراوانی منابع طبیعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عملکرد محیط زیست در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته موفق نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
47 عوامل تعیین کننده صادرات صنایع با فناوری برتر کشورهای منتخب در حال توسعه: با تاکید بر شاخص نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 معرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
49 معرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
50 مقایسه بین شاخصهای موثر بر نوآوری ایران با سایر کشورهای اوپک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
51 مقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G7 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه زمانی (2012-2000) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
52 مقایسه شرایط اقتصادی ایران و چین از منظر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان به منظور مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
53 نقش انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق واردات کالا) بر صاردات غیر نفتی "مطالعه موردی ایران" (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
54 نقش تجهیز منابع مالی بازار سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد ایران از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
55 نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
56 نقش مولفه های دانش در پیچیدگی اقتصادی کشورهای منا و ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
57 نقش و جایگاه بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی