سید مهدی الوانی

 سید مهدی الوانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 7
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 85
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 20
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 20
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
13 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
15 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
16 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
17 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 53
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 30
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
24 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 50
25 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 8
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
29 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
30 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 4
32 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
33 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
34 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 5
35 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
38 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
40 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 6
41 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 14
42 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 11
43 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
44 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
45 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
46 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 3
47 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 29
48 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
49 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
7 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 (دریافت مقاله)
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
20 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی